برگزاری همایش ها، نشست ها و جشنواره ها بستر مناسبی را برای تبادل اندیشه و ارائه اندیشه ها و یافته های نو و مسیری را برای توسعه بخشی و کسب و ایجاد فضاهای جدید در عرصه جهانی شدن به وجود آورده است. در واقع تشکیل انواع همایش ها با پراکندگی واژه هایی نظیر کنفرانس، کنگره، سمینار و گردهمایی بستری مناسب برای تبادل اندیشه میان صاحب نظران از یک سو و جامعه از سوی دیگر به شمار می رود.
 در راستای این فعالیت های پژوهشی و انتشاراتی، دانشگاه ها و مراکز علمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. موضوع و اهمیت محتوای این همایشها و جشنواره ها که دلیل اصلی برگزاری آنها می باشد به عنوان یک شاخص و حرکت به سوی رشد و تحول در یک جامعه پویا را نمایان می کند.
برای این منظور با راه اندازی دبیرخانه دائمی برگزاری همایش های دانشگاه از سال 1394 و با نگاه به برگزاری همایش های ملی و بین المللی به عنوان یکی از راه های برقراری ارتباط با مخاطبان و صاحبان اندیشه و معرفی پتانسیل های دانشگاه و محققان و اساتید محترم و همچنین تدوین و چاپ مجموعه مقالات همایش ها اقدامات موثری در جهت تسریع در راستای تعامل و هماهنگی بین اهداف دانشگاه و انتظارات اجتماعی صورت پذیرفته است.

مسئول دبیرخانه همایش های واحد
عباس زنگانه