×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 181
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 185
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 186
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 195
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 198
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 205
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 204
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 209
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 200
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 208
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 210
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 211
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 215
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 219
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 212
نویسندگانعنوان مشاهده جزییات مقاله
نوراله طاهری1،جمیله میرزاعلی2حدیثه قولی 3بررسی ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاری مشاهده مقاله
زهرا نعیمیبررسی عوامل موثر بر ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی استان تهرانمشاهده مقاله
مریم صداقتی ، بنفشه محمدی: ارتباط سلامت روان با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابنمشاهده مقاله
maryam sedaghati-banafsheh mohammadiRelationship between Mental Health and Academic Achievement of Nursing Students in Islamic Azad Universityمشاهده مقاله
maryam sedaghati-banafsheh mohammadiRelationship between Mental Health and Academic Achievement of Nursing Students in Islamic Azad Universityمشاهده مقاله
مریم صداقتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن و دانشجوی دکتری پرستاری شهید بهشتی(نویسنده مسئول)بنفشه محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن،کارشناس ارشد مامایی(مربی)Relationship between Mental Health and Academic Achievement of Nursing Students in Islamic Azad Universityمشاهده مقاله
سیده سارا افرازنده،راضیه سادات بهادر،فرهاد عارفیبررسی عدالت آموزشی ورفتار مدنی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاریمشاهده مقاله
فرهاد عارفی،سیده سارا افرازنده راضیه بهادربررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان شهرستان جیرفت در سال 1393مشاهده مقاله
راضیه سادات بهادر،سیده سارا افرازنده ،فرهاد عارفیبررسی وضعیت کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی دربدوپذیرش دربیمارستان،زمان ترخیص ویک ماه بعد از ترخیص مشاهده مقاله
سميه ارازي ، فاطمه علایی کرهرودی ، کاملیا روحانی ، اسماء پورحسین قلی ، پروانه وصلی تاثیر برنامه آموزش ارتقاي سلامت بر سبک زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژورمشاهده مقاله
زهراسلمانی - لیلاچوبدارخوشخوی-احمدمهدوی-علی قربانیبررسي ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي درعملكردپرستاري دربيمارستان شهيد باهنركرجمشاهده مقاله
1- زهراسلماني 2- سيمافيض اله زاده3- ليداسعيدي 4- ژاله نصراله نژادبررسي ديدگاه پرستاران درخصوص ارزش هاي حرفه اي پرستاري دربيمارستان شهيد باهنركرجمشاهده مقاله
نويسندگان:1- زهراسلماني 2- فاطمه مسلم خاني 3- ليلا چوبدارخوشخوي- 4- علي قرباني 5- دكتراحمد مهدوي بررسي ميزان آگاهي سالمندان (60سال به بالا) بستري شده دربخش داخلي بيمارستان شهيدباهنردرخصوص مفهوم توانمندي درسالمنديمشاهده مقاله
نويسندگان:1- زهراسلماني 2- فاطمه مسلم خاني 3- ليلا چوبدارخوشخوي- 4- علي قرباني 5- دكتراحمد مهدوي بررسي ميزان آگاهي سالمندان (60سال به بالا) بستري شده دربخش داخلي بيمارستان شهيدباهنردرخصوص مفهوم توانمندي درسالمنديمشاهده مقاله
بنفشه محمدی زیدی ، مریم صداقتیبررسی وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهرستان تنکابنمشاهده مقاله
نیلوفر منوچهر ، ابراهیم حاجیلریبررسی رابطه هویت اجتماعی و شادکامی پرستاران بیمارستان صیاد شیرازی گرگان مشاهده مقاله
فائزه میری و الهام نصیریتاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندانمشاهده مقاله
فائزه میری و الهام نصیریتاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندانمشاهده مقاله
محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام بررسی استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمشاهده مقاله
محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام 4 نفیسه حکمتی پور5بررسی سطح کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمشاهده مقاله
محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام 4 مینو آرمند5رابطه بین بخش محل خدمت با استرس پرستاران مشاهده مقاله
محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام 4 نفیسه حکمتی پور5بررسی نوع منبع کنترل پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهدمشاهده مقاله
منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم اثربخشی آموزشِ همتا بر بُعد روانی-اجتماعیِ سبک زندگی رابطین بهداشتمشاهده مقاله
منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم ، نفیسه حکمتی پور ارتباط حمایت اجتماعی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در رابطین بهداشت مشاهده مقاله
منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم ، نفیسه حکمتی پور آموزش به داوطلبان سلامت: گامی موثر در توسعه نقش آموزشی پرستارانمشاهده مقاله
منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم ، نفیسه حکمتی پور آموزش به داوطلبان سلامت: گامی موثر در توسعه نقش آموزشی پرستارانمشاهده مقاله
حمیدرضا زنده طلب ، منیره رستگار بررسی معیارهای یک برنامه آموزش همتای اثربخش مشاهده مقاله
مریم محمدپور استاد1 ،حجی محمد نوروزی2 ، حمیدرضا بهنام وشانی3، زهرا دلیر4 ، نفیسه حکمتی پور5بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم غذایی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارین مشاهده مقاله
مریم محمدپور استاد1، حجی محمد نوروزی2، زهرا دلیر3، حمیدرضا بهنام وشانی4، نفیسه حکمتی پور 5بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران پس از عمل جراحی تعویض دریچه مصنوعی قلبمشاهده مقاله
مریم محمدپور استاد1 ، حجی محمد نوروزی2 ، زهرا دلیر3 ، حمید رضا بهنام وشانی4 ، حمید رضا حسینی خواه منشاوی 5 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم دارویی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارینمشاهده مقاله
مریم محمدپور استاد1 ، حجی محمد نوروزی 2، زهرا دلیر3 ، حمیدرضا بهنام وشانی4، مینو آرمند5بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از توصیه های سلامتی در بیماران با دریچه مصنوعی قلب مشاهده مقاله
الهام خوش رفتار رودی، اسحق ایلدر آبادی، زهرا امامی مقدمتاثیر آموزش سبک زندگی سالم توسط پرستار بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خونمشاهده مقاله
الهام خوش رفتار رودیبررسی مقایسه ای آموزش سبک زندگی سالم توسط همتا و بر بعد فیزیکی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خونمشاهده مقاله
الهام خوش رفتار رودی، اسحق ایلدر آبادی، زهرا امامی مقدمبررسی تاثیر آموزش سبک زندگی سالم توسط همتا بر سلامت روان سالمندان مشاهده مقاله
مریم محمدپور استاد1 ، حجی محمد نوروزی2 ، زهرا دلیر3 ، حمید رضا بهنام وشانی4 ، حمید رضا حسینی خواه منشاوی 5 ، مینو آرمند6 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم دارویی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارینمشاهده مقاله
پگاه صادقی اصلتاثیر مراقبت های پرستاری توانبخشی بر سلامت بیماری های مزمنمشاهده مقاله
فرشته احمدی نصرآبادیبررسی ارتباط بين کيفيت زندگی و حمايت اجتماعی در بیماران سرطان حنجره که تحت لارنژکتومی قرار گرفته اندمشاهده مقاله
فرشته احمدی نصرآبادی - مینوارمند - اباسط میرزاییبررسي تأثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر خودكارآمدي مراقبين بيماران لارنژکتومیمشاهده مقاله
فرشته احمدی نصرآبادی1 اباسط میرزایی2 مینو آرمند3بررسی ارتباط بين کيفيت زندگی و حمايت اجتماعی در بیماران سرطان حنجره که تحت لارنژکتومی قرار گرفته اندمشاهده مقاله
نتایج 1 تا 39 از کل 39 نتیجه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.