×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 366
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 142
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 149
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 135
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 191
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 211
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 218
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 196
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 207
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 233
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 203
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 236
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 229
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 160
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 243
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 247
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 232
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 163
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 263
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 217
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 279
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 206
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 136
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 301
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 314
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 226
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 134
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 305
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 244
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 275
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 324
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 284
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 326
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 294
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 328
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 249
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 325
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 334
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 245
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 322
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 336
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 220
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 338
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 337
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 286
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 175
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 339
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 340
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 342
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 219
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 329
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 295
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 164
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 345
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 327
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 252
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 278
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 320
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 355
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 139
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 319
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 357
نویسندگانعنوان مشاهده جزییات مقاله
سیده حمیده نژادحسینی-محمود قنبریرد یابی نقطه ماکزیمم توان کلی در سیستم های فتوولتاییک تحت شرایط سایه جزیی با الگوریتم Improved Particle Swarm Optimization (IPSO) مشاهده مقاله
سیده حمیده نژادحسینی-محمود قنبریرد یابی نقطه ماکزیمم توان کلی در سیستم های فتوولتاییک تحت شرایط سایه جزیی با الگوریتم Improved Particle Swarm Optimization (IPSO)مشاهده مقاله
مهرداد ملاکی، محمد کامران و مهدی صلای نادریبررسی تأثیر بار خودرو‌های الکتریکی و الگوی شارژ آنها در حل مسألة برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت تولید در سیستم‌های قدرتمشاهده مقاله
سید حمیدرضا موسوی - حامد احمدیارائه ساختار جدید بازار توان راکتیو با در نظر گرفتن اثرات حضور واحدهای تولید پراکندهمشاهده مقاله
الهه آزاده، علی اکبر قره ویسیطراحی رویتگر غیرخطی مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه یافته برای سیستم آشوبناک نیشیومشاهده مقاله
مهرداد ملاکی، محمد کامران و مهدی صلای نادریبررسی تأثیر بار خودرو‌های الکتریکی و الگوی شارژ آنها در حل مسألة برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت تولید در سیستم‌های قدرتمشاهده مقاله
روح اله افقیبررسی ساختاری سیستمهای کنترل توزیع شده وآنالیزبهره برداری از آن در پست های برقمشاهده مقاله
عزیزالله یزدان طلب - مهرداد حیدری ارجلو - محمود زاده باقریروش تکرارخطی دنبال کننده حداکثر توان(MPPT) برای تولید توان PVمشاهده مقاله
مانیا بهزادی،امیر اسمعیلی ابهریاناستخراج مدل استنباطیه آنالیزور خروجی فرآینده TEمشاهده مقاله
ناصر یوسفیجایابی بهینه توربین های بادی بر اساس اصلاح الگوریتم جهش قورباغه در سیستم های قدرتمشاهده مقاله
حسین حسن شاهی و محسن یارمحمودیاستفاده ازسیگنال محلی برای میراکردن نوسانات بین ناحیه ای درنیروگاه بادی DFIGمشاهده مقاله
کیوان دلجو رونکیانی، عبدالرضا توکلی، پیمان دلجو رونکیانیMaximum Power Point Tracking for Solar Supplied Grid Connected Three-Level Voltage Source Inverter Using Fuzzy Logic Controllerمشاهده مقاله
مونا اصلاح کنها-رضا محسنیتحلیل فنی-اقتصادی یک شبکه متصل به انرژی خورشیدی فتوولتائیک برای یک بار مسکونیمشاهده مقاله
محمد صمدیپتانسیل تولید انرژی از استحصال امواج در آب های دریای خزر مشاهده مقاله
آزاده بهرامی دراسله -زهرا شکاریبهبود عملکرد گذار از خطای توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از محدودکننده جریان خطا در هنگام وقوع خطای سه فاز در شبکه مشاهده مقاله
آزاده بهرامی دراسله -زهرا شکاریبهبود عملکرد گذار از خطای توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از محدودکننده جریان خطا در هنگام وقوع خطای سه فاز در شبکه مشاهده مقاله
نسیم اوشیانی، رضا یوسفی مطالعه عددی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله ‏های کربنی به منظور استفاده در کاربردهای آنالوگمشاهده مقاله
ناصر یوسفی، علی رجب زادهمطالعه کنترل کننده های قدرت نوسانات بر اساس DFIG در مزارع بادیمشاهده مقاله
ناصر یوسفییک روش جدید برای کنترل WECS بر اساس الگوریتم بهینه سازی HBMOمشاهده مقاله
نوشین سادات مهدیان،علی رضا کاشانی نیا.بهینه سازی بازده سلول خورشیدی سه پیوندی مبتنی برGaAsبا اضافه کردن پوشش ضد انعکاسمشاهده مقاله
سید بهزاد زهرائی - صادق امینیفر - هلمت بتوراکطراحی یک سیستم روشنایی بهینه با استفاده از سیستم فتوولتاییک و کنترل‌کننده فازیمشاهده مقاله
نوشین سادات مهدیان,علیرضا کاشانی نیابهینه سازی بازده سلول خورشیدی سه پیوندی مبتنی برGaAsمشاهده مقاله
بهنام عسکرپور - محمود زاده باقریمدل‌سازی دسترس پذیری و قابلیت اطمینان برای تولید آب سرد از یک نیروگاه تولید همزمان (مشترک) با استفاده از نظریه سیستم¬های چند وضعیتیمشاهده مقاله
بهنام عسکرپور - محمود زاده باقریطراحی و کنترل موتورهای چرخ DC بدون براش دارای شار محوری برای وسایل نقلیه الکتریکی طراحی و تحلیل بهینه چند¬منظورهمشاهده مقاله
آزاده بهرامی دراسله -امانگلدی کوچکیارائه مدل احتمالی نیروگاه بادی بر پایه مدل مونت کارلو جهت ارزیابی قابلیت اطمینانمشاهده مقاله
مهدی گوهری ،یداله خیرایی،رضا شیرخانی ،رمضان طاهریتقسیم توان بهینه و کاهش تلفات در میکروگریدهای ولتاژ پایین با استفاده از کنترل اولیه P/Vمشاهده مقاله
محمدتقی عر ب یار محمدی-محبوبه صادقیان لمراسکیخوشه‌بندی مقادیر ثبت شده سرعت باد در نیروگاه‌های بادی با استفاده از الگوریتم ترکیبی PSO-GAمشاهده مقاله
رضا شیرخانی ، یداله خیرایی، مهدی گوهری ، رمضان طاهریمدیریت انرژی همراه با جایابی بهینه و مقایسه svc و statcom پس از بروز اغتشاش در شبکه استانداردIEEE به همراه منابع تجدیدپذیر مشاهده مقاله
شهریار سانبلی و صلاح بهرام اراامکان¬سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر در تامین بار یک مجتمع مسکونی- مطالعه موردی در شهرستان ایلام مشاهده مقاله
امانگلدی کوچکی- هادیه سادات حسینیشناسایی انواع خطا در کابل های زیرزمینی با استفاده از ضرایب ویولت و شبکه عصبی بهینه شده توسط الگوریتم زنبورمشاهده مقاله
حسن جعفری. داوود کلانتریبازده نیروگاه های انرژی زمین گرماییمشاهده مقاله
شهریار سانبلی و صلاح بهرام اراامکان¬سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر در تامین بار یک مجتمع مسکونی- مطالعه موردی در شهرستان ایلاممشاهده مقاله
سعید مردی، امانگلدی کوچکی*تنظیم و هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگانمشاهده مقاله
نغمه میررشید، سید مهدی رخت اعلابهینه سازی توان خروجی و ردیابی استوکیومتری اکسیژن در سیستم پیل سوختی PEM با طراحی کنترلر فوق پیچشی بهره متغیر مشاهده مقاله
نغمه میررشید ، سید مهدی رخت اعلا بهینه سازی توان خروجی و ردیابی استوکیومتری اکسیژن در سیستم پیل سوختی PEM با استفاده از کنترل مد لغزشی مرتبه اول و دوممشاهده مقاله
محمد حسن بهادريبهبود تثبيت ولتاژ در ترکيب ژنراتورهای بادی و فتوولتائيک متصل به شبکه AC توسط سوپر خازن هامشاهده مقاله
سید مرتضی موسوی ؛ مسعود جباریمبدل جدید DC-DC فلای‌بک باک- بوست رزونانس جزئیمشاهده مقاله
الهه آزاده، علی اکبر قره ویسیطراحی رویتگر غیرخطی مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه یافته برای سیستم آشوبناک نیشیومشاهده مقاله
سهیل مرادی نژاد-الهه مشهوراستفاده از پاسخ تقاضا جهت فراهم سازی سرویس جانبی تنظیم در یک شبکه قدرت هوشمندمشاهده مقاله
هادی عباسی-محمود قنبریمکان‌یابی بهینه انواع مختلف منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع شعاعی جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات و تأثیرات ضریب توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری مشاهده مقاله
امیر برکت رضایی، محمد هادی کریمی، حامد گرگین پورکنترل توان راکتیو غیر متمرکز برای سیستم های اتوماسیون توزیع پیشرفته با استفاده از پایانه راه دورمشاهده مقاله
عباس محمدیحفاظت از ژنراتور القایی دو سو تغذیه توربین بادی در مقابل خطای شبکه توسط محدود کننده جریان خطای ابر رسانامشاهده مقاله
محمد حسن بهادریبهبود تثبيت ولتاژ در ترکيب ژنراتورهای بادی و فتوولتائيک متصل به شبکه AC توسط سوپر خازن هامشاهده مقاله
l1مسیح فهیمی،امانگلدی کوچکی، مسعود رادمهرتشخیص نوسان توان از خطای متقارن در رله های دیستانس بر پایه ی توان تفاضلیمشاهده مقاله
جاسم جمالی-سید یاسر کرمی یاسوجبهبود کیفیت توان در شبکه با استفاده از منابع پراکندهمشاهده مقاله
سعید مردی، امانگلدی کوچکی*تنظیم و هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگانمشاهده مقاله
سعید مردی، امانگلدی کوچکی*تنظیم و هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگانمشاهده مقاله
مهدی خردمندی- مهدی سیاهی- مرتضی خردمندیتلفيق مديريت تراکم در ارزيابي امنيت ديناميکي با رويکرد سيستم هاي قدرت تجديد ساختارشده مشاهده مقاله
عدنان باژدان - ايوب احمد بيگي- عادل باژداناثر واحدهای تولید پراکنده برروی حفاظت شبكه هاي توزیعمشاهده مقاله
مسعود محمدیافزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتیمشاهده مقاله
مسعود محمدیافزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتیمشاهده مقاله
محمد تقی عرب یارمحمدی-محبوبه صادقیان لمراسکی-علی بسطامیبررسی استفاده از سیستم فتوولتاییک در مسکن مهر امام (ره) علی آبادکتول و تاثیر آن در کاهش مشکلات کیفیت توان مشاهده مقاله
راضیه حاجی زاده - مسععود جباریمبدل رزنانسی افزاینده برای شبکه متصل منابع انرژی تجدید پذیرمشاهده مقاله
مهدی میرشکار - رضا شریفیجایابی بهینه توربینهای بادی خانگی جهت کاهش تلفات توان در شبکه توزیع شهرستان هامون با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریمشاهده مقاله
جواد علی حسینی ، علیمراد خواجه زادهبرنامه ریزی توان راکتیو برای سیستم های توزیع در حضور مولدهای بادیمشاهده مقاله
علی دریکوند طرح‌ تزریق ولتاژ سری به منظور بهبود عملکرد گذر از خطای توربین‌های بادی سرعت ثابتمشاهده مقاله
سعید مردی، امانگلدی کوچکی*تنظیم و هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگانمشاهده مقاله
علی دیهیمی و مهدی مرادیپیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با بهره گیری از الگوریتمی بهبود یافته مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلیمشاهده مقاله
علیرضا خانبابا ، میثم امیراحمدی ، یاسر علیپورمحاسبه تلفات سالیانه شبکه توزیع با استفاده از مدل بار میانگین 288 ساعته و روش جاروب رفت و برگشتمشاهده مقاله
علیرضا خانبابا ، میثم امیراحمدی ، یاسر علیپورکمینه¬سازی تلفات انرژی سالیانه با استفاده از تعیین مکان و ظرفیت بهینة منابع انرژی پراکنده در شبکه توزیعمشاهده مقاله
علیرضا خانبابا ، میثم امیراحمدی ، مجید علیپورمکان¬یابی و اندازه¬یابی بهینه منابع تولید پراکنده و سیستم ذخیره¬ساز انرژی باتری در شبکه توزیع شعاعیمشاهده مقاله
رضا روحی اردشیری ، سید مصطفی قدمیارزیابی عملکرد کنترل کننده مرتبه کسری Fuzzy PID برای بازوی ربات دو لینکی در حضور نویزمشاهده مقاله
رضا طورانیاستفاده از ریزشبکه به عنوان یک استراتژی برای گسترش منابع تولید پراکندهمشاهده مقاله
Farshad Etedadi Aliabadi(1) , Abbas Fattahi Meyabadi(2)a control schem for integration of solar photovoltaic, wind turbine and battery storage systems in hybrid DC/AC microgridsمشاهده مقاله
محسن فلکی. علی ترسیمطالعه بر انواع سوختهای حاصل از بیومس و چگونگی دریافت انرژی از منابع آن مشاهده مقاله
1- Farshad Etedadi Aliabadi , 2- Abbas Fattahi Meyabadi , 3- Dariush souri , 4- Zahra SiahkaliStrategies for increasing photovoltaic systems efficiencyمشاهده مقاله
محمد هادی فلاحی ، دکتر مهدی سیاهی ، دکتر محسن سیمابمدلسازی و کنترل ربات های چهار چرخ فرمان پذیر مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعیمشاهده مقاله
رضـا کیـانی ، خلیل گرگانی فیروزجاه بارزدایی در ریز شبکه های متصل به منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل بار و نرخ تغییرات فرکانس مشاهده مقاله
عرفانه جباری، مجید حسین‌ور، محسن سیمابانتخاب سيگنال کنترلي بهينه جهت ميراسازي نوسانات و بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از نيروگاه هاي بادي مبتني بر کنترل کننده عصبي مصنوعيمشاهده مقاله
نجمه السادات نوریه.مسعود جباریبررسی یک مبدل کاهنده رزنانسی ایزوله با سوئیچینگ نرم و با استفاده از یکسوساز دو برابر کننده جریانمشاهده مقاله
نرگس قائم پناه ، وحید امیرplanning staticall multi carrier energy with regard to pollutionمشاهده مقاله
Mahdie Hasanpour QadikolaiFrequency Control of Isolated Hybrid Power Network Using Fuzzy Controllersمشاهده مقاله
مهدی گودرزی هادی محمودوند کاربرد شبکه های هوشمند در پیش بینی مصرف بار الکتریکی به عنوان اولین گام در استفاده بهینه از انرژیمشاهده مقاله
زهرا دهقانمبدل جدید افزاینده رزنانسی سوئیچینگ تحت جریان صفرمشاهده مقاله
زهرا دهقانمبدل افزاینده رزنانسی LCL با تکنیک سوئیچینگ نرممشاهده مقاله
جواد کرمدل، بهزاد کریمی، آیدین احمدی ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرماییمشاهده مقاله
Mahdie Hasanpour QadikolaiFrequency Control of Isolated Hybrid Power Network Using Fuzzy Controllersمشاهده مقاله
سید قاسم میربابایی رکنی - مسعود رادمهر - امانگلدی کوچکیبررسی خطا بر روی شبکه مزارع بادی دریایی با اتصال HVDCمشاهده مقاله
ایمان سجادیان، رضا ابراهیمی، محمود قنبری بارزدایی فرکانسی در شبکه های توزیع جزیره ای همراه با منابع تولید پراکنده سنتی و تجدیدپذیرمشاهده مقاله
جواد کرمدل، بهزاد کریمی، آیدین احمدی تحلیلی بر مشخصات نویز مایکرویو ترانزیستور های اثر میدانی گرافنیمشاهده مقاله
سیدهادی موسوی - امیر ریخته گر غیاثیطراحی و شبیه سازی نیروگاه متصل به شبکه با فناوری فتوولتاییک با ظرفیت 1مگاواتی در منطقه دشت تبریزمشاهده مقاله
آذين امانيبرنامه ریزی خودروهای الکتریکی متصل به شبکه به منظور بهبود تلفات توان اکتیو و پروفیل ولتاژ شبکه در یک فضای فازی سازی شده از مسئلهمشاهده مقاله
سیدهادی موسوی - امیر ریخته گر غیاثیبرداشت انرژی از لوکوموتیو و واگن های قطار با تکنولوژی پیزوالکتریکمشاهده مقاله
hamid hosseini , kazem atashkariTechnical and economic studying of creating a zero-energy building in northeastern Iranمشاهده مقاله
1عزت السادات کوه ساری ، 2 رحیم فائز طراحی و شبیه سازی یک ساختار جدید از سلول ترموفوتولتایی دو طبقه با چاه های کوانتومیمشاهده مقاله
اسماعیل بنی سعیدشناسایی آنلاین پارامترها و طراحی کنترلر پیش بین مبتنی بر مدل برای یک سیستم تبدیل انرژی بادی مشاهده مقاله
شراره مهاجری، فاطمه هرسجانتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری منابع نوین انرژی در صنعت سبزمشاهده مقاله
حسن عمارتی *، وحید امیر ، محمد علی رعایت پناه ،سید محمد شریعتمداربهره برداری بهینه سیستم های چند حاملی انرژی در حضور انرژی خورشیدی با در نظر گرفتن پاسخگویی بار در محیط محاسبات ابری مشاهده مقاله
راضیه حاجی زاده ، مسعود جباریمبدل DC/DC جدید افزاینده رزنانسی تک سوئیچمشاهده مقاله
شهاب علی نژاد ، اسماعیل نبویمدلسازي رفتار ديناميكي نيروگاه بادي با ژنراتور القايي دو سوتغذيه درهنگام افت ولتاژ شبكهمشاهده مقاله
Masoud Radmehr, Mehdi Mohammadjafari, Mahmoudreza GhadisahebiLOC-PSS Design For Improved Power System Stabilizerمشاهده مقاله
مجتبی خانعلی زاده اینی، مرتضی کیا حداقل کردن تلفات توان و بهبود ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از روش بهینهسازی ازدحام ذرات با وزن‌های پویا مشاهده مقاله
عبدالرضا توکلی، مجتبی خانعلی زاده اینی ، مرتضی کیا، اسماعیل علی پورکاربرد عملی SVC در یک سیستم توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده بادی و فتوولتائیکمشاهده مقاله
محمد توکلی بینا وحمیدرضا حق نظری و حمید اشکستانیکنترل ولتاژ باس DC در توربین های بادی با استفاده از یکسوساز وینامشاهده مقاله
نجمه السادات نوریه.مسعود جباریبررسی یک مبدل ایزوله رزنانسی کاهنده با سوئیچینگ تحت شرایطZVS مشاهده مقاله
نجمه السادات نوریه.مسعود جباریبررسی یک مبدل ایزوله رزنانسی کاهنده با سوئیچینگ تحت شرایطZVS مشاهده مقاله
جواد علی حسینی ، علیمراد خواجه زادهبرنامه ریزی توان راکتیو برای سیستم های توزیع در حضور مولدهای بادیمشاهده مقاله
علیرضا مصدقیان - وحید امیر - علی اکبر ابریشمیبازآرایی و جایابی تولیدات پراکنده همزمان در ریزشبکه ها با توجه به عدم قطعیت مشاهده مقاله
علیرضا مصدقیان - وحید امیر - علی اکبر ابریشمیبازآرایی و جایابی تولیدات پراکنده همزمان در ریزشبکه ها با توجه به عدم قطعیتمشاهده مقاله
1جاسم جمالی، 2سید یا سر کرمی یاسوجبهبود کیفیت توان در شبکه با استفاده از منابع پراکندهمشاهده مقاله
نتایج 1 تا 100 از کل 203 نتیجه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.