- تاریخ برگزاری همایش: 10 مهر 1394

- آدرس سایت همایش 2ND-NC.ALIABADIAU.AC.IR