- زمان برگزاری کنفرانس 15 مرداد 1394

- آدرس سایت همایش IEEREC.ALIABADIAU.AC.IR