نویسندگان: بابک ابراهیمی، فرهاد سیروس نژاد و علی اصغر رضائیه

عنوان مقاله: بهینه سازی تصاویر دستگاه SPECT به وسیله موجک

چکیده: SPECT، یک سیستم تصویربرداری پزشکی بوده، که مهمترین اشکالات تصاویر آن وجود نویز پواسونی می باشد. تاکنون روشهای مختلفی برای بهبود تصاویرSPECT ارائه شده است. یک متد جدید نویززدایی، فیلتر موجک است، که این روش بیشتر براي نويززدايي، افزايش کيفيت تصاوير و غیره به کار می رود. در اين مقاله از فیلتر موجک براي ارزیابی میزان کاهش نویز در تصاوير SPECT استفاده شده است. نتایج نشان داد اعمال فیلتر موجک در تصویر مغز در مقایسه با فیلتر معمول (میانگین)، موجب نویززدایی بهتری شده است، به طوری که فیلتر موجک نسبت به فیلتر میانگین در تصویر مغز، نسبت سیگنال به نویز را 5% افزایش و ضریب تغییرات (انحراف معیار) را 6% کاهش، و کنتراست تصویر را 22% بیشتر حفظ کرده است. بنابراین فیلتر موجک در مقایسه با فیلتر معمول، یک روش موثر برای بهبود کیفیت تصاویر دستگاه SPECT است.
واژه های کلیدی: دستگاه SPECT، بهینه سازی تصاویر، فیلتر موجک.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.