×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 346

نویسندگان: عباس طاهرپورباریکی و رمضان عباس نژادورزی

عنوان مقاله: الگوریتم بخشبندی تصویر براساس مدل نگاه تصویری بهبود یافته ورشد ناحیه

چکیده: اهمیت بخشبندی تصویر براساس برخی ویژگیهای پردازش برای طبقه بندی پیکسل است.ابتدا سه شیوه خاص درمتدهای بخش بندی تصویر طرح ریزی شده وویژگیهای انها دراین مقاله بررسی می شود.مدل نگاه تصویری سنتی شرح داده میشود وبهبود می یابد.مقدار تصویر خاکستری ورودی و ویژگیهای لبه بوسیله فیلترهای GABOR وگوسی استخراج می شود.اپراتور لاپلاس ونقشه های با ویژگی خاکستری ونقشه های لبه دار به ترتیب بکارگرفته شده سپس تصویر نواحی مطلوب بوسیله ترکیب خطی بدست می اید.ناحیه مطلوب درتصویرناحیه مورد نظربوسیله متدهای شبکه عصبی در هوش مصنوعی انتخاب می شود.حوزه محدود رشد ناحیه توسط الگوریتم مدل نگاه تصویری بهبودیافته مهیا می شود وتصویر باینری توسط تنظیم مقدارخاکستری حاصل می شود.درنهایت بخش بندی تصویر براساس مدل توجه تصویری ورشد ناحیه حاصل می شود.نتایج عملی تایید کننده این موضوع است که این شیره ها نه تنها موجب بخش بندی تصویر میشود بلکه بطوردقیق واتوماتیک به بخش بندی رشد ناحیه رسیده وموجب بهبود کیفیت بخش بندی شده واز قدرت خوبی برخوردار است.
واژه های کلیدی: مدل توجه دیداری-استخراج ویژگی –نواحی برجسته-بخش بندی تصویر
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.