نویسندگان: سهیلا شیرازی-سید مصطفی قدمی

عنوان مقاله: رژیم دارویی مناسب برای مدل ریاضی مرجع بیماری ایدز با استفاده از تکنیک Sdre-Fuzzy

چکیده: در این مقاله بیماری ایدز با استفاده از تکنیک معادلات ریکاتی وابسته به حالت و کنترلر هوشمند فازی کنترل شده است. در ابتدا، مدل ریاضی حاکم بر این متغیرها نشان داده شده است. سپس، تاثیر تزریق دارو بر از بین بردن سلول های هدف آلوده شده ، ویروس های آلوده کننده ، ویروس های آلوده نکننده و پایداری سلول های هدف آلوده نشده بررسی گردیددر ادامه معادله ریکاتی وابسته به حالت برای یک سیستم غیرخطی ارايه شد.در انتها با تعریف سناریوهای مختلف،عملکرد کنترل کننده طراحی شده،مورد سنجش قرار گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که معادلات ریکاتی وابسته به حالت و کنترلر فازی نتیجه مورد انتظار را به خوبی برآورده می نماید..
واژه های کلیدی: مدل ریاضی بیماری ایدز، معادله ریکاتی وابسته به حالت، کنترل فازی ،کنترل بهینه سیستم های غیر خطی، ضرایب وابسته به حالت
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.