×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 375

نویسندگان: سامان تمجیدتاش

عنوان مقاله: مدل‌سازی و تحلیل پایداری بیماری اسکلروز چندگانه با استفاده از روش منطق فازی

چکیده: اساس این پژوهش بر مدل‌سازی یک نورون دارای غلاف‌های میلین دار و دی میلیناسیون در مدل‌هاجکین هاکسلی شبیه‌سازی شده است. همچنین با موردنظر بودن تمامی عدم قطعیت‌ها با یک رویکردی فازی به تحلیل پایداری بیماری اسکلروز چندگانه پرداخته تا تمامی مقدارهای حیاتی و بحرانی در این شرایط به دست آید. مدل تعمیم‌یافته مدنظر مورداستفاده قرارگرفته است که کلاسی از نورون‌های مختلف اعضا را در یک مدل بیان کند، یعنی درواقع این مدل کلاسی از مدل‌ها است که نه به‌تنهایی با یک مدل بلکه با مدل‌های پیشنهادی هر چه بیشتر و بهتر مقایسه شده تا به نتیجه‌ای واقعی نزدیک گردد. مبنا بر این اساس هدف‌گذاری شده است که عدم قطعیت‌ها را با منطق فازی مدل نموده و سپس مدل تعمیم‌یافته‌ای برای مدل ‌هاجکین هاکسلی در نظر گرفته شود.
واژه های کلیدی: منطق فازی، مدل‌هاجکین هاکسلی، اسکلوز چندگانه، تحلیل پایداری، نورون .
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.