نویسندگان: نجمه کوچکیان زلیوا . دکتر پیمان بیات

عنوان مقاله: قطعه بندی تصاویر MR مغزی برای تشخیص مکان تومور

چکیده: هدف از این مقاله، پیاده سازی سیستمی برای شناسایی مکان شکل گیری تومور در تصاویر MR مغزی می باشد. سیستم پیشنهاد شده در این مقاله دارای 3 گام اساسی می باشد. در گام 1 استخوان جمجمه از بافت اصلی مغز جدا می شود. این عمل به منظور جلوگیری از قطعه بندی نادرست بافت مغز از بافت غیر مغز انجام می شود. در گام 2 تعدادی ناحیه ی مشکوک به تومور از تصاویر MR با بهره گیری از قطعه بندی آب پخشان استخراج می شود. بعضی از این نواحی واقعا مبین تومور هستند و بعضی اشتباها به عنوان تومور استخراج می شوند. در گام 3 برای حذف نواحی ای که اشتباها به عنوان تومور استخراج شده اند، از عملیات مورفولوژی استفاده کردیم. نهایتا مکان شکل گیری تومور در این مرحله شناسایی می شود. کار روی 47 نمونه تصویر انجام شد و نتایج قابل توجهی به دست آمده است.
واژه های کلیدی: قطعه بندی، مورفولوژی، پردازش تصویر، تومور مغزی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.