×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 185

نویسندگان: زهرا نعیمی

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران

چکیده: چکیده
زمینه و هدف : برای آموزش و یادگیری موفق نیاز است که آموزش دهندگان ، عوامل تاثیر گذار بر آن را درک کرده و به گونه ای مطلوب از آن بهره برداری کنند . پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران انجام شده است .
روش تحقیق : در این مطالعه توصیفی – مقطعی 200 نفر از دانشجویان ترم اول تا هشتم پرستاری و 45 نفر از مربیان بالینی عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران ( شهید بهشتی ، تهران ، ایران ) به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد شده شامل دو بخش ( اطلاعات دموگرافیک و عوامل موثر بر ارتقاء آموزش بالینی ) بود . پس از جمع آوری داده ها ، با نرم افزار آماری 18SPSS و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
یافته ها : از دیدگاه دانشجویان حیطه ویژگی های فردی و تحصیلی فراگیر (با میانگین 4/61) و از دیدگاه مربیان بالینی حیطه ویژگی های فردی و حرفه ای مربی بالینی (با میانگین 4/51) بالاترین امتیاز را در بین حیطه ها به خود اختصاص دادند . و مابقی حیطه ها از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری : حیطه ارزشیابی بالینی ، برنامه ریزی آموزشی و حیطه شرایط و ویژگی های محیط بالینی به ترتیب اولویت کسب امتیاز نموده و بعنوان عوامل موثر بر ارتقاء آموزش بالینی شناخته شدند .
نتیجه گیری : با مورد توجه قرار دادن و تقویت ویژگی های فردی و حرفه ای مربی بالینی و تحصیلی فراگیران ، تدوین و بازنگری برنامه آموزشی نظام مند ، ایجاد محیط مناسب بالینی و ارزشیابی معتبر و قابل اطمینان می تواند نقش بسزایی در ارتقاء آموزش بالینی داشته باشند .
واژه های کلیدی: آموزش بالینی ، ارتقاء آموزش بالینی ، دانشجویان پرستاری ، مربیان بالینی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.