×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 181

نویسندگان: نوراله طاهری1،جمیله میرزاعلی2حدیثه قولی 3

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني پرسنل پرستاری

چکیده: مقدمه: امروزه سازمان‌ها هزینه‌های هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنانشان نسبت به سازمان، به طور ناخواسته متحمل می‌شوند. لذا وجود توانمندی و افزایش میزان آن در سازمان‌ها با توجه به فراهم نمودن زمینه های مناسب، منجر به مزایایی نظیر افزایش تعهد سازمانی کارکنان می شود. بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین توانمندی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و ولی عصر خرمشهر انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهـش از نوع توصيفـي همبستگی با روش سرشماری انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه توانمندسازی اسپیرتزر و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر تشكيل شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون هاي آماري آناليز واريانس، همبستگي پيرسون انجام گرفت.
نتايج: توانمندسازی و تعهد سازمانی واحدهای پژوهش به ترتیب میانگین 58/10±15/66 و 29/11±42/55 را نشان دادند که نشان‌دهنده توانمندی و تعهد سازمانی افراد به میزان متوسط می‌باشد. آزمون آماری بین آنها ارتباط مثبتی را نشان می‌دهد. (p:0/035 و r:0/216) طوری که با افزایش توانمندسازی میزان تعهد سازمانی بیشتر می‌شود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد با وجود سختی کار، شرایط و جو حاکم بر کار پرستاری، پرستاران به خوبی بر این شرایط مسلط شده و با وظیفه شناسی بالا در حال اجرای وظایف خود هستند و به مدیران بیمارستانی این نکته را گوشزد می‌کند که جهت حفظ و بالابردن این انگیزه و تعهد نیاز به روش های تشویقی بیشتر و قابل توجه می‌باشد.
واژه های کلیدی: توانمندسازی، تعهد سازمانی، پرستاران
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.