نویسندگان: سیده سارا افرازنده،راضیه سادات بهادر،فرهاد عارفی

عنوان مقاله: بررسی عدالت آموزشی ورفتار مدنی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

چکیده: مقدمه و هدف: عدالت آموزشی فرآیندی است که همه دست اندرکاران آموزش به آن اندیشیده وخواهان برقراری آن در محیط تحت نظارت خود می باشند.وقتی اساتید در تعامل با دانشجویان عدالت را رعایت می کنند از طریق احساس خود ارزشمندی زمینه یاری رسانی دانشجویان به یکدیگر و مشارکت و پایبندی به قواعد را در آنها بالا می برند. این پژوهش با هدف بررسی عدالت آموزشي و رفتارهای مدنی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی گردیده است.
روش بررسی:در این مطالعه توصیفی تحلیلی،نمونه پژوهش شامل290نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند .ابزار پژوهش پرسشنامه های عدالت آموزشی (EJQ)و رفتارهای مدنی تحصیلی(ECBQ)بودند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی(ضریب همبستگی پیرسون،تی مستقل، ANOVA) در نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین نمره عدالت آموزشی دانشجویان در حد متوسط(15.7±86.86)ومیانگین نمره رفتارهای مدنی تحصیلی در حد مطلوب(10.49±66.63)برآورد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده وجود ارتباط مثبت ومعنی دار بین عدالت آموزشی ورفتارهای مدنی تحصیلی(p=0.01 )بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده بررسی عوامل موثر در برقراری عدالت آموزشی جهت برنامه ریزی موثرتر در راستای بروز رفتارهای مدنی تحصیلی در دانشجویان پرستاری ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: واژه های کلیدی: عدالت آموزشی ،رفتارهای مدنی تحصیلی ،دانشجویان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.