×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 195

نویسندگان: فرهاد عارفی،سیده سارا افرازنده راضیه بهادر

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان شهرستان جیرفت در سال 1393

چکیده: مقدمه: ایجاد هیجان های شدید به دنبال تغییرات جسمانی، روانی و شناختی در نوجوانان منجر به پرخاشگری می شود. پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد. در این میان نقش حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل محافظ در زمانی که فرد از سوی کسی مورد پرخاشگری قرار میگیرد بسیار مهم است.
مواد و روشها: در این مطالعه 600 دانش آموز به روش طبقه ای-خوشه ای انتخاب شدند. ابزار این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، حمایت اجتماعی فیلیپس و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ شامل: ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، آزﻣﻮن ﺗﻲ و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین حمایت اجتماعی وابعاد آن (حمایت دوستان، خانواده، دیگران) با پرخاشگری دانش آموزان ارتباط معکوس و معنی دار وجود دارد(001/0P = )، بدینصورت که هرچه نمره پرخاشگری بالا می رود، نمره ابعاد حمایت اجتماعی پایین می آید. همچنین یافته ها نشان داد بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن با مشخصات فردی و خانوادگی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین میزان پرخاشگری (بدنی، کلامی، خشم و خصومت) با توجه به جنسیت دانش آموزان، وضعیت زندگی مشترک والدین، سن دانش آموزان، تعداد فرزندان خانواده، پایه تحصیلی دانش آموزان، میزان تحصیلات و نوع شغل پدر و مادر تفاوت معنی داری دارند. به عبارتی این عوامل در میزان پرخاشگری دانش آموزان تاثیر معنی داری دارند.
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به رابطه معکوس بین پرخاشگری و حمایت اجتماعی اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت شناسایی و تقویت حمایت اجتماعی برای پیشگیری و کنترل پرخاشگری افراد هدف در نظر گرفته شود.
واژه های کلیدی: کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی، پرخاشگری، دانش آموزان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.