×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 198

نویسندگان: سميه ارازي ، فاطمه علایی کرهرودی ، کاملیا روحانی ، اسماء پورحسین قلی ، پروانه وصلی

عنوان مقاله: تاثیر برنامه آموزش ارتقاي سلامت بر سبک زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

چکیده: مقدمه و هدف: امروزه بهبود سبك زندگي و ارتقای سلامت يك نياز اساسي براي جامعه بشري است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثیر برنامه آموزش ارتقای سلامت بر سبک زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام گردید.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجربی تك گروهي از نوع قبل و بعد از مداخله می‌باشد که بر روی 34 نفر از نوجوانان مبتلا به تالاسمي تحت درمان در بيمارستان طالقاني گنبد كاووس انجام گردید. مداخله آموزشی در قالب یک برنامه ارتقای سلامت در ابعاد تغذیه، فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس در پنج مرحله طراحی شد و در 6 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای، در طی 3 هفته در دو گروه آموزشی 17 نفری با هدف ايجاد تغييرات مثبت در سبك زندگي نوجوانان اجرا شد. سبک زندگی نوجوانان در ابعاد تغذیه، فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس در سه مرحله قبل از آموزش، بلافاصله و يك ماه پس از مداخله آموزشي با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارتقای سلامت 2 (HPLP II) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون اندازه گیری های مکرر، انجام شد.
نتایج: ميانگين و انحراف معیار نمرات حاصل از بررسي سبك زندگي نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور در سه زمان قبل از آموزش، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله آموزشی به ترتيب 89/2 ± 17/34، 4/3 ± 79/38 و 5/3 ±7/77 بوده است. آزمون اندازه گیری های مکرر اختلاف معنی داری را نشان داد (p
واژه های کلیدی: آموزش، سبك زندگي، تالاسمي ماژور، ارتقاي سلامت
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.