نویسندگان: محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام 4 نفیسه حکمتی پور5

عنوان مقاله: بررسی سطح کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد

چکیده: مقدمه: کیفیت زندگی کاری بدین معناست که سازمان، جوی کاری را فراهم سازد که در آن، عملکرد عالی، مشارکت کامل، رشد فردی/حرفه ای و سازمانی پرستار و رضایت مندی حرفه ای وجود داشته باشد. اندازه گیری کیفیت زندگی کاری باعث نگرش های مثبت کارکنان نسبت به کار و سازمانشان شده، بهره وری و انگیزش درونی و اثربخشی سازمانی را ارتقا می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران پیرامون سطح کیفیت زندگی کاری آنان در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 300 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون بود که بعد از تائید روایی و پایایی و کسب رضایت از واحد هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از16 spssو آزمون تی مستقل، کای دو و ضریب پیرسون استفاده شد.
یافته ها: داده ها نشان می دهد میانگین سن واحدهای پژوهش ( 43/5±25 /35) و سابقه کار بالینی (25/5±21 /10 ) بود. 93% پرستاران کارشناس بودند که در مجموع 70% آنها علاقه به شغل خود را متوسط به پایین ابراز داشتند.4/60 درصد پرستاران سطح کیفیت زندگی خود را متوسط به پایین ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که بین سن و کیفیت زندگی کاری رابطه معکوس وجود دارد(12/0-r=).
بحث: کیفیت زندگی کاری اغلب پرستاران در سطح پایین می باشد که با پژوهش آذرنگ همخوانی دارد. به نظر مي رسد می توان با سازماندهي مجدد، مشارکت در تصمیم گیری‌ها،آموزش و سیستم های پاداش زمينه توسعه و بهبود کیفیت زندگی کاری را در میان پرستاران فراهم نمود.
واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، پرستاران
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.