×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 205

نویسندگان: زهراسلمانی - لیلاچوبدارخوشخوی-احمدمهدوی-علی قربانی

عنوان مقاله: بررسي ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي درعملكردپرستاري دربيمارستان شهيد باهنركرج

چکیده: زمينه وهدف: پرستاران درجايگاه ارايه خدمات ،فعاليت خودرابراساس ارزش هاي مشتركي بنامي نهندكه معمولا اين ارزش هادركدهاي اخلاق حرفه اي منعكس مي گردد.اخلاق پرستاري جزماهيت ذاتي حرفه پرستاري است ورعايت آن انتظاراتي است كه بيماران ازموسسات خدمات بهداشتي ودرماني دارند.ازآنجايي كه بيماران محوري ترين عنصردرموسسات سلامت ميباشندپژوهش حاضرباهدف ميزان رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي پرستاري ازديدگاه بيماران انجام شد.

روش كار:.اين پژوهش يك مطالعه تحليلي است كه با مشاركت بيماران بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستان انجام شد.روش كارتكميل پرسشنامه تنظيمي بودكه معيارهاي اخلاق پرستاري درابعادمسئوليت پذيري- احترام به بيمار- صداقت دركار- رازداري- كيفيت مراقبت ارايه شده به بيماربررسي شدند.

يافته ها:بررسي ها نشان دادكه ازديدگاه بيماران ، بالاترين درصد درزمينه احترام به بيمار84% وكمترين درصد رازداري به ميزان 75%به دست آمدند.هم چنين درسايرابعادبه ترتيب :
دربعد مسئوليت پذيري 77%- كيفيت مراقبت ارايه شده به بيمار79%- احترام به بيمار84%- صداقت دركار83%- رازداري 75% مواردرارعايت مي نمايند.


بحث ونتيجه گيري:باتوجه به نتايج به دست آمده به نظرمي رسدحفظ وارتقاي وضعيت موجود وشناسايي عللبروزبرخي كاستي هادررعايت معدودي ازكدهاي اخلاق حرفه اي مي بايست مدنظرمسئولين قرارگيرد.هم چنين پيشنهادميشودبابرگزاري دوره هاي آموزشي موثردراين زمينه وبرداشتن موانع موجودشاهدرعايت بهتراخلاق حرفه اي درسيستم بهداشتي درماني باشيم.
واژه های کلیدی: كلمات كليدي:ديدگاه بيماران – اخلاق حرفه اي- عملكردپرستاري
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.