×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 200

نویسندگان: فائزه میری و الهام نصیری

عنوان مقاله: تاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندان

چکیده: تاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندان
فائزه میری1 ، الهام نصیری2
مقدمه : ترس و اضطراب مرگ یکی از رایج ترین اضطراب ها در سنین بالا می باشد که در این سن روش های مقابله مذهبی معنوی جهت حفظ اعتماد بنفس و ارامش روانی و احساس معنا و حس امید بکار می رود . لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمانی معنوی بر میزان اضطراب مرگ سالمندان در سال 1394 انجام گرفت.
روش کار : این مطالعه ی نیمه تجربی بررسی 30 سالمند مراجعه کننده به مرکز روزانه ی سالمندان شهر علی اباد کتول در دو گروه ازمون (15 نفر) و کنترل (15 نفر) با روش نمونه گیری غیر تصادفی انجام گرفت . ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسش نامه ی وضعیت شناختیMMSE بود. تجزیه تحلیل اطلاعات توسط امار توصیفی (جداول میانگین و انحراف معیار) و امار استنباطی ( ازمون تی زوج و مستقل ) انجام گرفت.
نتایج: میزان اضطراب مرگ قبل مداخله در گروه ازمون (6/3+4/7) و گروه کنترل (5/1+7)بود که از نظر اماری اختلاف معنی داری نداشت .(P=0/7) بعد مداخله میانگین اضطراب مرگ در گروه ازمون (9/3+-4)و در گروه کنترل (7/1+- 2/7) بود که از نظر اماری اختلاف معنی داری داشت .(p=0/002)
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به اثر بخشی گروه درمانی معنوی بر خلق .انگیزه و رفتار افراد و همچنین گرایش افراد با افزایش سن به مراقبت های معنوی پیدا میکنند میتوان ازین روش ب عنوان درمان کمکی در جهت کاهش اضطراب مرگ و همچنین ارتقای کیفیت زندگی سالمندان استفاده نمود
واژه های کلیدی: گروه درمانی معنوی ،اضطراب مرگ،سالمندان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.