×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 208

نویسندگان: محبوبه موحدی فر 1 زهرا امامی مقدم2 نگار اصغری پور3 حمیدرضا بهنام

عنوان مقاله: بررسی استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد

چکیده: مقدمه: اگرچه استرس شغلی در تمام مشاغل وجود دارد ولی در حرفه هایی که با سلامتی انسانها سروکار دارند این موضوع اهمیت و فراوانی بیشتری پیدا می کند. 4/7 درصد پرستاران در هر هفته به علت ناتوانی ناشی از استرس غیبت می کنند که هشتاد درصد بیشتر از سایر گروههای حرفه ای است. پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پرستاران پیرامون سطح استرس آنان در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 300 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس استرس پرستاری (ENSS) بودکه بعد از تائید روایی و پایایی و کسب رضایت از واحد هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از16spss و آمار توصیفی استنباطی استفاده شد.
یافته ها: داده ها نشان داد که میانگین سن واحدهای پژوهش ( 43/5±25 /35)، سابقه کار بالینی (25/5±21 /10 ) و 76% آنان خانم بودند. 7/52 % پرستاران در بخش های اورژانس و ویژه مشغول به کار بودند. میانگین نمره استرس واحدهای پژوهش 60% بود که نتایج نشان داد که بین سابقه کار و میزان استرس پرستاری رابطه مثبت وجود دارد(35/0r=).
بحث و نتیجه گیری: اکثر قریب به اتفاق پرستاران از وجود استرس های شغلی و شفاف نبودن دورنمای شغلی خویش ناراضی هستند که طبیعتا بر کیفیت زندگی کاری آنان بی تاثیر نیست. لذا ضروری است مطالعاتی در زمینه کاهش استرس کاری پرستاران صورت گیرد تا با تعیین عوامل مرتبط و ارتقای آنها، از توانمندی های بالقوه کارکنان در ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به بیماران و سایر افراد جامعه استفاده نمود
واژه های کلیدی: استرس شغلی، پرستاران
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.