×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 210

نویسندگان: منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم ، نفیسه حکمتی پور

عنوان مقاله: ارتباط حمایت اجتماعی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در رابطین بهداشت

چکیده: مقدمه و هدف: سبک زندگی نامناسب یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی قرن حاضر است به گونه ای که پیش بینی می شود 60 درصد سلامت افراد به سبک زندگی آنان وابسته است. لذا بررسی عوامل مرتبط با آن ضروری است. از این رو این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با سبک زندگی در رابطین بهداشت انجام شد.
روش کار: در این مطالعه همبستگی، 120نفر از رابطین بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشت درمانی شماره 3 مشهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل : پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، حمایت اجتماعی کاسیدی و نیمرخ 2سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می باشد که روایی و پایایی آنها مورد تایید است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار16 spss، آزمون های تی مستقل و ضریب پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره حمایت اجتماعی رابطین بهداشت(89/2±54/16) بوده که 2/75درصد آنان وضعیت حمایت اجتماعی مطلوب را گزارش کردند. علاوه بر این میانگین نمره سبک زندگی (26/16±95/136) بوده است. ضریب همبستگی، نشان دهنده ارتباط معنی دار حمایت اجتماعی و سبک زندگی است(001/0=P ، 43/0= r). به گونه ای که واحدهای پژوهش با سطح حمایت اجتماعی قوی تر، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بالاتری را گزارش دادند.
بحث: بین حمایت اجتماعی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد از این رو به نظر می رسد انجام اقداماتی در راستای تقویت حمایت اجتماعی می تواند در ارتقاء سبک زندگی موثر باشد. لذا انجام مداخلات در این زمینه پیشنهاد می گردد.
واژه های کلیدی: حمایت اجتماعی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، رابطین بهداشت
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.