×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 210

نویسندگان: منیره رستگار ، حمیدرضا زنده طلب ، مهری یاوری ، سید رضا مظلوم ، نفیسه حکمتی پور

عنوان مقاله: آموزش به داوطلبان سلامت: گامی موثر در توسعه نقش آموزشی پرستاران

چکیده: مقدمه و هدف : هدف اصلی برنامه داوطلبان سلامت، ارتقاء روز افزون آگاهی آنان در حوزه سلامت، با استفاده از روش آموزشی فعال می باشد. پرستاران به عنوان موثرترین عضو تیم سلامت در راستای نقش های حرفه ای خود، توانایی ارائه خدمات در تمام سطوح بهداشتی را دارند. اما امروزه شاهد کم توجهی به نقش آموزشی پرستاران هستیم. از این رو این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر یادگیری داوطلبان سلامت با تاکید بر نقش پرستار صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه شبه تجربی قبل و بعد ، 60داوطلب سلامت مرکز بهداشت شماره 3 مشهد به روش تصادفی انتخاب شدند. مداخله آموزشی در زمینه شیوه زندگی سالم در 6 جلسه به روش سخنرانی، بحث و نمایش توسط پرستار اجرا شد. پرسشنامه پژوهشگر ساخته یادگیری مرتبط با شیوه زندگی پس از تایید روایی و پایایی ، قبل و یک ماه پس از پایان مداخله تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 16 SPSS، آزمون های تی زوجی، مجذور کای و آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها : مقایسه نتایج قبل و بعد از مداخله حاکی از این می باشد که میانگین نمره یادگیری از میزان (88/16±52/46) به (17/11±70/85) تغییر یافته که این افزایشِ میانگین از نظر آماری معنی دار بوده است(001/0=P). همچنین بین سن و میزان تحصیلات با نمره یادگیری اختلاف آماری معناداری مشاهده گردید (05/0>P).
بحث: آموزش ، افزایش یادگیری داوطلبان سلامت را به دنبال داشته از این رو پرستاران می توانند جایگاه مهمی در برنامه آموزش و ارتقاء سلامت با رویکرد مبتنی بر توانمندسازی مردم داشته باشند.
واژه های کلیدی: آموزش، داوطلبان سلامت، نقش آموزشی پرستاران
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.