×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 211

نویسندگان: مریم محمدپور استاد1 ،حجی محمد نوروزی2 ، حمیدرضا بهنام وشانی3، زهرا دلیر4 ، نفیسه حکمتی پور5

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم غذایی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارین

چکیده: مقدمه و هدف: ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران از رژیم غذایی، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ بودن درﻣﺎن ضد انعقاد وارفارین در بیماران را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ می‌نماید. از آنجا که مشارکت خانواده در اصلاح عادات تغذیه ای ضروری است ، این مطالعه‌ با هدف تعیین آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم غذایی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارین انجام شد.

روش کار:این پژوهش کارآزمایی بالینی با طرح فقط پس آزمون است که در سال 94 در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بر روی بیماران مصرف کننده وارفارین و عضو فعال خانواده آنها در دوگروه مداخله (30نفر) و کنترل (30نفر)انجام شد.برای گروه مداخله برنامه توانمندسازی خانواده محور اجراشد و گروه کنترل یک جلسه آموزش فردی را دریافت کردند. یکماه و نیم ماه پس از انجام مداخله،داده ها با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته تبعیت از رژیم غذایی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss16 آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
يافته ها: نتایج نشان داد که دو گروه از نظر متغیرهای سن،وضعیت تاهل و تحصیلات اختلاف آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند.تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مداخله و کنترل از نظر نمره تبعیت از رژیم غذایی پس از انجام مداخله وجود داشت( 001/0p
واژه های کلیدی: آموزش، توانمندسازی خانواده محور، تبعیت از رژیم غذایی، وارفارین.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.