×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 211

نویسندگان: مریم محمدپور استاد1 ، حجی محمد نوروزی2 ، زهرا دلیر3 ، حمید رضا بهنام وشانی4 ، حمید رضا حسینی خواه منشاوی 5

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از رژیم دارویی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارین

چکیده: مقدمه و هدف: از اركان مهم جلوگیری از بروز عوارض ترومبوآمبولی یا خونریزی ، تبعیت از رژیم دارویی بيماران درهنگام مصرف وارفارین است. با توجه به اهمیت توانمندسازی بیماران، این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم دارویی ضد انعقاد در بیماران مصرف کننده وارفارین پرداخته است.

روش کار: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در ﺳﺎل 94 انجام شد ﻛﻪ ﻃـﻲ آن 60 ﺑﻴﻤـﺎر مصرف کننده وارفارین از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و کنترل ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ. برای گروه مداخله، آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر اساس مراحل چهارگانه طی3 جلسه اجرا ‌شد. درگروه کنترل، یک جلسه آموزش به‌صورت فردی داده شد. 5/1 ماه پس از مداخله ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ تبعیت از رژیم دارویی Moriskyتوسط دو گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته ها : آنالیز داده ها نشان می‌دهد که در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 6/70 و 8/ 64 درصد از بیماران مرد و 4/29 و 2/35 درصد زن بودند. نتایج تفاوت آماری معنی داری از لحاظ نمره تبعیت از رژیم دارویی در هر دوگروه را نشان داد. ( 001/0p
واژه های کلیدی: آموزش، توانمندسازی خانواده محور ، رژیم دارویی، وارفارین .
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.