×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 215

نویسندگان: الهام خوش رفتار رودی، اسحق ایلدر آبادی، زهرا امامی مقدم

عنوان مقاله: تاثیر آموزش سبک زندگی سالم توسط پرستار بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

چکیده: زمینه و هدف: پدیده سالمندی یکی از مسائل عمده جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و پزشکی است که به تدریج در جهان سوم در حال تکوین است. با در نظر دانستن نیازهای خاص این دوران و توجه به رفتارهای ارتقا دهنده سلامت می توان آگاهانه و هوشمندانه با سالمندی و مشکلات ناشی از آن برخورد کرد.هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که بر روی 40 نفر از سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد انجام شد. نمونه ها در کلاس های آموزشی تغذیه، فعالیت بدنی، نحوه مصرف دارو و نحوه کنتر بیماری به مدت یک ماه شرکت کرده و به مدت یکماه بعد از مداخله پیگیری شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بوده است.. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 انجام شد.
یافته ها: میانگین کل نمره کیفیت زندگی در گروه آزمون از 16.37±50.57 قبل از مداخله به 11.52±62.14 بعد از مداخله تغییر یافت. همچنین مشخص شد که میانگین نمرات کیفیت زندگی افراد در گروه پرستاران در موقعیت پس آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است (001/0p
واژه های کلیدی: آموزش، سبک زندگی سالم، سالمند، کیفیت زندگی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.