نویسندگان: سودابه آلوستانی - اعظم حاجی بگلو- نیلوفر منوچهر

عنوان مقاله: بررسی سلامت روانی و ارتباط آن با سلامت جسمانی در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان گلستان

چکیده: مقدمه: امروزه سلامتی به عنوان ¬یکی از حقوق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است. و مفهوم آن در نظرمتخصصان گسترش یافته است. آنها در بررسی¬های خود از رویکردی زیستی، روانی و اجتماعی که در آن تعامل این عوامل از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است بهره می¬جویند. زیرا سوء مصرف مواد یکی از معضلات بزرگ پزشکی اجتماعی به حساب می آید.
هدف: این مطالعه توصیفی همبستگی با هدف بررسی ارتباط سلامت روانی با سلامت جسمانی در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان گلستان انجام پذیرفت.
روش کار: نمونه پژوهش از بین 240 معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند به روش خوشه¬ای انتخاب شدند دادها بعد جمع آوری وارد نرم افزار آماری SPSS16 شدند و توسط آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بیشترین درصد واحدهای پژوهش 46% سلامت روان ضعیف و تنها 11% سلامت روان خوب داشتند. همچنین بیشترین درصد 53% سلامت جسمانی متوسط و کمترین درصد 23%سلامت جسمانی خوب داشتند. در بعد روانی بیشترین مشکل اضطراب بود که 36% واحدهای مورد پژوهش همیشه مضطرب بودند. و در بعد جسمانی بیشترین شکایت اختلال خواب بود که 39% اغلب از مشکل خواب رنج می¬بردند. همچنین بین سلامت روان با سلامت جسمانی ارتباط معنی داری پیدا شد.(r=o/ooo ) یعنی ممکن است با کاهش سلامت روان میزان سلامت جسمانی کاهش یابد. همچنین بین سلامت روان با وضعیت تاهل( r=o/o4) و جنس( r=o/ooo) و سلامت جسمانی با وضعیت تاهل(r=o/o2) ارتباط معنی داری پیدا شد.
بحث و بررسی: از آنجایی که مهمترین ویژگی اعتیاد وابستگی جسمی و روانی فرد به مواد می¬باشد.
واژه های کلیدی: سلامت روانی، سلامت جسمانی، معتادین
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.