×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92

نویسندگان: معصومه ابراهیمی

عنوان مقاله: مقایسه انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی در دختران فراری و عادی استان گیلان سال 1139

چکیده: زمینه و هدف: هدف از این بررسی مقایسه دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی آنها و همچنین همبستگی بین متغیر ها می باشد.
مواد و روش ها:نوع مطالعه بصورت توصیفی و مقایسه ای می باشد. آزمودني هاي پژوهش را 60 دختر( 30دخترفراری و 30دختر عادي )تشكيل مي دهند.گروه دختران فراري با مراجعه به مراكز نگهداري اين افراد در شهر رشت به روش سرشماری انتخاب شدند . دختر عادي كه بر پايه سن و ميزان تحصيلات خود با گروه دختران فراري همتا سازي شده اند به عنوان گروه گواه و بصورت در دسترس از مدارس مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان شهر رشت انتخاب شد.
یافته ها: میانگین انسجام خانوادگی دختران فراری برابر با 48 و میانگین انسجام خانوادگی دختران عادی برابر با 58 می باشد. میانگین کیفیت زندگی دختران فراری برابر با 85 و میانگین کیفیت زندگی دختران عادی برابر با 102می باشد. برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر (انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی) ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید ضریب همبستگی پیرسون در دختران فراری ( 578 ) و در دختران عادی(624 )و عددی مثبت است. . نتایج آزمون نشان داد F در مورد دختران فراری برابر با (14.081) و در دختران عادی برابر با (17.824) در سطح آلفای 0.05 معنادار است و فرض صفر رد می شود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این مطلب است که بین دختران فراری و دختران عادی از نظر انسجام خانوادگی و کیفیت زندگی تفاوت معناداری بااحتمال 01/0> p وجود دارد و تغییرات در هر دو متغیر بطور هم جهت اتفاق می افتد هر چه انسجام خانوادگی بالاتر باشد کیفیت زندگی نیز بالاتر است .
واژه های کلیدی: دختران فراری, انسجام خانوادگی ,کیفیت زندگی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.