×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 175

نویسندگان: اعظم حاجی بگلو، سودابه آلوستانی، بنفشه منوچهر

عنوان مقاله: بررسي شيوع ديسمنوره و نحوه برخورد با آن در دانش آموزان دختر شهر علي آباد كتول در سال 1387

چکیده: مقدمه: ديسمنوره اوليه در دختران رخ مي دهد .كاهش عملكرد آموزشي و فعاليت هاي ورزشي و اجتماعي يكي از اثرات نامطلوب آن غيبت دانش آموزان از مدرسه مي باشد.
هدف: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مي باشد كه به منظور تعيين شيوع ديسمنوره اوليه و نحوه برخورد با آن در دانش آموزان دختر شهر علي آباد انجام گرفت.
روش كار: نمونه اين پژوهش 100 نفر كه به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. اطلاعات اين پژوهش از طريق پرسشنامه درد قاعدگي كه روايي و پايايي آن با ضريب اطمينان( 87/0= r) تائيد شد و توسط spss15 انجام شد. جهت تجزيه تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديد.
نتايج: نتايج پژوهش¬نشان داد 70% واحدهاي مورد پژوهش دچار ديسمنوره اوليه بودند كه 49% از درد متوسط رنج مي¬بردند كه 54% سن شروع درد قاعدگي در سن 12-11 سال بود. 52% شروع درد همزمان با قاعدگي بود كه در 28% واحدهاي پژوهش مدت درد 6-1 ساعت كه محل درد 27% در ناحيه كمر گزارش شد . كه 36% از استراحت براي كاهش درد استفاده مي نمودند. بين سن شروع درد با سن( 000/0= r) و قد( 02/0= r)و زمان بروز درد با وزن( 04/0= r) ارتباط معني داري يافته شد.
بحث : نتايج اين مطالعه يافته‌هاي اپيدميولوژيك را تأييد مي‌کند. شيوع ديسمنوره در بين دانش آموزان بالا است و دانش برخورد با آن را ندارند و بنابراين ارتقاي آگاهي و کاربرد موثر اقدامات درماني بايستي مدنظر باشد.
واژه های کلیدی: ديسمنوره اوليه، دانش آموزان، دختر، علي آباد
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.