×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 172

نویسندگان: ا تکبیری بروجنی. 2)حمیدرضا گیلاسی.

عنوان مقاله: بررسی ارتباط رضایت زناشویی و رضایت جنسی در سالمندان

چکیده: مقدمه:
رضایت زناشویی یکی از جنبه های کیفیت زناشویی است که نقش مهمی در عملکرد خانواده دارد و به معنی برداشت ذهنی و شناختی افراد از روابط زناشویی خود و احساس خشنودی و رضایتی است که توسط زوجین تجربه می شود.از دیگر سو نقش رضایت زناشویی به دلیل اثرات آن بر سلامت خانواده غیر قابل انکاراست. برخی مطالعات نشان می دهد که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت از روابط زناشویی، رضایت از فعالیت جنسی می باشد که کاهش این فعالیت به دنبال افزایش سن، کاهش رضایت از رابطه زناشویی را به همراه دارد. افزایش جمعیت سالمندان، افزایش تقاضا برای مداخلات بالینی در زمینه مشکلات جنسی در این جمعیت را به دنبال دارد و مشکل عمده ای که امروزه جامعه با آن مواجه است ، کمبود اطلاعات در مورد مسایل جنسی و اعتقادات و نگرش های غلط نسبت به این موضوع بویژه در میان خانواده ها است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت از رابطه جنسی انجام شد.
روش اجرا:
این مطالعه به شیوه مقطعی بر روی 400 سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان انجام شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه دو بخشی بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به روابط جنسی، و بخش دوم، سوالات پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ بود.
یافته ها:
یافته ها حاکی از آن بود که سالمندانی که در جنبه های مختلف رضایت جنسی نمرات بالاتری کسب کرده بودند، رضایت زناشویی بالاتری داشتند.
بحث:
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که رضایت کلی از زندگی زناشویی زوجین سالمند تحت تاثیر رضایت از روابط جنسی قرار دارد.
واژه های کلیدی: رضایت زناشویی ، رضایت جنسی ، سالمندی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.