×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 298

نویسندگان: نرگس علی نیا

عنوان مقاله: بررسی اثر شاخص توده بدن با استقامت قلبی – تنفسی دانش آموزان دختر 9-12 سال

چکیده: آمادگی جسمانی مجموعه ای از ویژگی های فرد است که به قابلیت فرد برای انجام فعالیت فیزیکی مربوط است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص توده بدن بر استقامت قلبی – تنفسی دانش آموزان دختر ابتدایی شهرستان آستارا بود. بدین منظور از 163 دانش آموز دختر ابتدایی در دامنه سنی 12-9 سال استفاده شد. از قد و وزن برای اندازه گیری شاخص توده بدن و از آزمون 540 متر برای اندازه گیری استقامت قلبی – تنفسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 20و از آزمون ضریب هبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین شاخص توده یدن با استقامت قلبی – تنفسی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
واژه های کلیدی: استقامت قلبی – تنفسی، شاخص توده بدن، دانش آموزان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.