×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 304

نویسندگان: مصطفی رضائی

عنوان مقاله: بررسي اهداف حمايت كنندگان مالی در ورزش (مطالعه موردي در دانشگاه)

چکیده: حمایت مالی را می توان فراهم ساختن تدارکات و امکانات جهت يک رويداد خاص بصورت مستقيم و يا غير مستقيم جهت توليد سرمايه بيشتر تعريف نمود و نیز نوعی از پیشرفت در تبلیغات می باشد که در آن هدف سرمایه گذار در واقع تجارت می باشد این تحقیق از نوع توصیفی،تحلیلی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق را 30 بنگاه های اقتصادی تشکيل مي دادند ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ 85/0 برآورد شد. پرسشنامه متشکل از 18 سوال 5 ارزشي که انگيزه ها را در 6 حيطه ارتباط با مصرف کننده، نشان دادن تصوير مناسب از شرکت، سود رقابتي، توجه مردم، افزايش فروش و پوشش رسانه اي مي سنجد بود آمار استنباطی شامل آزمون هاي فریدمن و همبستگي بود. يافته ها نشان داد که صنفهاي خدماتي بيشترين تمايل را براي اسپانسري ورزش دانشگاه داشتند و شرکت های دولتی کمترین تمایل را داشتند. فاکتورهاي پوشش رسانه اي، ارتباط با مصرف کننده، افزايش توجه مردم، سود رقابتی، نشان دادن تصویر مناسب از شرکت و افزايش فروش به ترتیب مهم ترین اهداف حامیان مالی را در بر می گرفت. در این تحقیق سود در رده آخر اهمیت قرار داشت که با نتایج شانگ (2005) همخوانی نداشت. این امر می تواند ناشی از عدم صداقت در اهداف حامیان برگردد. همچنین رابطه معنی داری بین نوع حامیان و ورزش دلخواه برای سرمایه گذاری مشاهده نشد که با نتایج فرانک (2009) همخوانی نداشت.
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.