×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 310

نویسندگان: منصور گرکز، الهام طاهری راد، یاسر رضائی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نتایج بازی‌های لیگ جهانی والیبال بر شاخص‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر نتایج بازی‌های لیگ جهانی والیبال بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران است و معیارهای سنجش آن شاخص کل، شاخص قیمت و شاخص صنعت است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و عملکرد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس تشکیل می‌دهند. تعداد بازی‌های انجام شده 34 مورد است که بر عملکرد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بازه زمانی دو روز قبل و دو روز بعد از بازی از اردیبهشت ماه سال 139۲ تا خرداد سال 139۴ تشکیل می‌دهد. همچنین از دو روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. به منظور استفاده از روش‌های آمار استنباطی برای سنجش تاثیر نتایج بازی‌های فوتـبال بر شـاخص‌های بازار بورس، از آزمـون t وابسته یا جفت شده استـفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از آزمـون برای فرضیهها حاکی از این بود که اثر نتایج بازی‌های تیم ملی والیبال بر شاخصهای صنعت، قیمت و شاخص کل معنی‌دار نیست. این بدین معناست که فرض H1 مبنی بر تاثیرگذاری نتایج والیبال بر این شاخصها رد و فرض H0 مبنی بر عدم تاثیرگذاری نتایج والیبال بر این شاخصها پذیرفته می‌شود.
واژه های کلیدی: سرمایهگذاران، شاخص صنعت، شاخص کل قیمت، سفتهبازی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.