×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 316

نویسندگان: مریم فضلیانت،رضا مهدوی نژاد

عنوان مقاله: تأثیر8هفته تمرینات ثبات مرکزی بر زاویه لوردوز،تعادل ایستا و کیفیت زندگی زنان باردار

چکیده: هدف از این تحقیق تعیین تأثیر8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر زاویه لوردوز،تعادل ایستا و کیفیت زندگی زنان باردار سه ماهه دوم بارداری بود. بصورت هدفمند و در دسترس 20 زن باردار طبیعی سه ماهه دوم غیر ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 10 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند.ابتدا از دو گروه پیش آزمون بعمل آمد.زاویه لوردوز ،تعادل ایستا و کیفیت زندگی بترتیب به کمک خط کش منعطف، آزمون رومبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی(SF-36) اندازه گیری شدند.گروه تمرین 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی منتخب را زیر نظر مربی انجام دادند.گروه کنترل کار خاصی انجام ندادند.در انتها از دو گروه پس آزمون بعمل آمد.برای آنالیز داده ها از آزمون تی(همبسته و مستقل) استفاده شد(P
واژه های کلیدی: تمرینات ثبات مرکزی ، زاویه لوردوز، تعادل ایستا، کیفیت زندگی، زنان باردار
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.