نویسندگان: سامرند صیدی-کوروش ویسی-شهرام محمدی

عنوان مقاله: جایگاه حقوق ورزشی در قانون اساسی

چکیده: قواعد حقوقی فرایند نیروها و قدرت¬های مختلفی است که در هرجامعه وجود دارد که به این نیروها اصلاح منابع حقوقی گفته می‌شود. نقش هریک از نیروها در کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارت‌اند ¬از: قانون (قانون اساسی، قانون عادی)، عرف (بخشنامه، تصویب¬نامه و آیین¬نامه) و رویه¬های قضایی و عقاید علما می‌باشد. هدف پژوهش بررسی جایگاه ورزش درقانون اساسی، مسئولیت¬های قانونی افراد، مسئولیت¬های حقوقی ناشی از عملیات ورزشی، علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی، رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت ورزشی، مسئولیت¬های حقوقی سرپرستان ورزشی و برگزارکنندگان مسابقات،وظایف حقوقی مدیران فنی در ورزش و واکنش قانونی علیه آن¬ها، آموزش و آماده¬کردن ورزشکاران، هشدار دادن و آموزش ایمنی به ایشان، تدارک کمک¬های پزشکی و اعمال احتیاط¬های ویژه و تدارک و تهیه حفاظتی مناسب برای ورزشکار و در نهایت بازدید و حفظ و نگهداری تجهیزات ورزشی می¬باشد، که در جهت آگاهی ورزشکاران، مربیان و مدیران ارائه شده است.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، حقوق ورزشی، وظایف قانونی افراد شاغل در ورزش.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.