×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318

نویسندگان: شهاب حسیبی، محمد آزادی، مقداد محمودی عالمی، محمدباقر فرقانی اوزرودی

عنوان مقاله: اولویت بندی عوامل موثر بر خرید ناگهانی پوشاک ورزشی در فروشگاه های ورزشی

چکیده: هدف: این پژوهش به اولویت بندی عوامل موثر بر خرید ناگهانی پوشاک ورزشی در فروشگاه های ورزشی میپردازد. روش شناسی: پژوهش از بعد هدف کاربردی، و به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه ورزشی معتبر شهر تهران هستند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 410 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات ابزار پرسشنامه آزادی و همکاران استفاده شد. نتایج با استفاده روش آنتروپی شانون و نرم افزار آماری 22SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نشان داد در میان عوامل محیطی فروشگاه، بعد نور در اولویت اول؛ در میان عوامل چیدمان و ظاهر فیزیکی، بعد در دسترس بودن کالا در اولویت نخست و نهایتاً از امکانات و خدمات جانبی موجود در فروشگاه، کافه و رستوران در اولویت اول قرار گرفت. نتیجه گیری: مدیران فروشگاه های ورزشی میتوانند با استفاده از اولویت های موجود به جذب مشتریان بیشتر مبادرت ورزند تا میان خرید ناگهانی را در آنها افزایش دهند.
واژه های کلیدی: خرید ناگهانی، فروشگاه پوشاک ورزشی، اولویت بندی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.