×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 324

نویسندگان: 1هادی نجات دارابی، 2 دکتر جلال یاراحمدی، 3 فهیمه فعال

عنوان مقاله: بررسی دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی و ارتباط آن با میزان ورزش

چکیده: چکيده
هدف از انجام این پژوهش بررسی دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی و ارتباط آن با میزان ورزش می باشد، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شد، روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، علاوه براین، جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان درمانی بودند که داده های مورد نظر با ارائه ی پرسشنامه به افراد نمونه جمع آوری شد و در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دلزدگی زناشویی افراد متاهل با میزان ورزش رابطه معناداری دارد، همچنین در افراد متاهل بین میزان ورزش با طلاق عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.
واژه هاي كليدي: تمایزیافتگی خود، دلزدگی زناشویی، طلاق عاطفی، ورزش
واژه های کلیدی: تمایزیافتگی خود، دلزدگی زناشویی، طلاق عاطفی، ورزش
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.