نویسندگان: زینب ابراهیمی - محمد علی قره

عنوان مقاله: بررسی و اولویت بندی عوامل مدیریتی و ساختاری بر مشارکت بانوان درورزش همگانی(مطالعه موردی شهرستان بجنورد)

چکیده: هدف از این تحقیق تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریتی و زیر ساختی موثر بر مشارکت بانوان در ورزش همگانی شهر بجنورد بود.نمونه آماری این تحقیق به طور تصادفی از بین 400 نفر از بانوان شهر بجنورد انتخاب شد. روش این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و تحقیقات به صورت میدانی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد.. روایی این پرسشنامه مورد تأیید 10 نفر از اساتیدی که در حوزه مدیریت ورزشی بودند که مورد تأیید قرار گرفت پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. (05/0(p> نتایج این پژوهش نشان داد که در بین عوامل مدیریتی وساختاری ضعف برنامه ریزی در اماکن ورزشی و فاصله زیاد اماکن ورزشی از محل زندگی، عدم کیفیت خدمات و ضعف سیستم ارزشیابی در فعالیتهای ورزشی در اولویت های بالا قرار دارند.
واژه های کلیدی: مشارکت، ورزش همگانی، زیرساخت ، مدیریتی، بانوان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.