×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332

نویسندگان: یاسمن شهریاری جلال یاراحمدی محمدحسن سپهری نژاد

عنوان مقاله: تحلیل ارتباط هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در ورزش های انفرادی و گروهی

چکیده: اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است، جامعه آماري آن را ، دانشجويان دختر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور واحد آباده تشکيل مي دهند، که تعداد 210 نفر از آن ها با استفاده روش نمونه گيري تصادفي ساده و با مراجعه به جدول کرجسي و مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري متغيرهاي آماری تحقيق شامل دو قسمت زیر است : 1- پرسش نامه هوش هيجاني سيبر يا شيرينگ 2- پرسشنامه سازگاري اجتماعي کراون و مارلو مي باشد . يافته ها نشان داد بين هوش هيجاني ورزشکاران رشته هاي گروهي و انفرادي تفاوت معني داري وجود ندارد اما سازگاري اجتماعي ورزشکاران رشته هاي گروهي از انفرادي بيشتر است.
واژه های کلیدی: هوش هيجاني، سازگاري اجتماعي، دانشجويان تربيت بدني.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.