×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332

نویسندگان: 1هاجر نجات دارابی، 2 دکتر جلال یاراحمدی، 3 یاسمن شهریاری

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه سلامت عمومی و سلامت روان کارکنان ورزشکارو غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی

چکیده: هدف از این پژوهشبررسی و مقایسه سلامت عمومی و سلامت روان کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شمال فارس می باشد. جامعه و نمونه آماری کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده و اقلید بود. که تعداد آنها 84 نفر بودند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامهاستاندارد سلامت عمومیاستفاده گردید. نتایج به¬دست آمده حاکی از آن بود که مقدار R رگرسیون (ضریب تأثیر) بین دو متغیر سلامت جسمانی و عزت نفس 74% یعنی به اندازه¬ی 74 درصد سلامت جسمانی بر عزت نفس تأثیر دارد. مقاله¬ی حاضر نشان داد که بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار علیرغم اینکه آمادگی جسمانی بر عزت نفس تأثیر می¬گذاشت تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بين اضطراب و عزت نفس كاركنان ورزشكار شبكه بهداشت و درمان شهرستان هاي آباده و اقليد رابطه مشاهده گردید.
واژه های کلیدی: ورزش، سلامت عمومی، عزت نفس
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.