×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 338

نویسندگان: سید امید حمیدی پرچیکلایی، ضیا فلاح محمدی، علی دهقان، علی صالحی

عنوان مقاله: اثر حفاظتی چهار هفته مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح دوپامین(DA) در جسم مخطط موش های پارکینسونی شده بر اثر القاء 6هیدروکسی دوپامین

چکیده: هدف از اجرای این پژوهش،بررسی اثر حفاظتی چهار هفته مصرف مکمل ویتامین D3( VD3)برروی سطح دوپامین(DA)جسم مخطط موش های پارکینسونی شده با 6هیدروکسی دوپامین بود.مواد و روش: 32 سرحیوان(باوزن± 10 276گرم و سن 12 هفته)به طور تصادفی به4 گروه:1-گروه کنترل 2-گروه کنترل پارکینسون3-گروه مکمل سالم4-گروه مکملVD3+پارکینسون تقسیم شده اند.گروه مکمل VD3 به مدت چهار هفته و هفته ای دو روز مکمل با دوز 1میکروگرم در کیلوگرم به صورت درون صفاقی مکمل دریافت کردند.ایجاد مدل تجربی پارکینسون با استفاده از جراحی استریوتاکسی و تزریق 6-هیدروکسی دوپامین به داخل جسم مخطط انجام شد.سطح دوپامین جسم مخطط موش ها با روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها: مصرف مکمل VD3قبل از القاء 6هیدروکسی دوپامین،توانست سطح دوپامین(P=0.018) را در جسم مخطط موش های مدل پارکینسونی بطور معنی داری افزایش دهد.نتیجه گیری:این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از مصرف مکمل VD3 می تواندسبب افزایش محافظت نرون ها دوپامینرژیک در برابر تخریب ناشی از 6هیدروکسی دوپامین می شودونقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد
واژه های کلیدی: مکمل ویتامینD3، 6-هیدروکسی دوپامین، دوپامین
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.