×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341

نویسندگان: علی¬احمد احمدوند1، محسن احمدی*2، امیر احمدی2

عنوان مقاله: رابطه رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان فدراسیون ورزش های رزمی کشور

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان فدراسیون¬های رزمی کشور صورت پذیرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی کارکنان و پرسنل فدراسیون¬های ورزش¬های رزمی می-باشد که برابر با 132 نفر است که به صورت تمام شمار استفاده شد به عبارت دیگر نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه، یک پرسشنامه مشخصات فردی (سن، وضعیت تاهل، سابقه و....)، دو پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) که توسط کندال و هیولین (1969 و 1972) نوشته شده است استفاده گردید؛ و برای اندازه گیری میزان خلاقیت کارکنان از پرسشنامه آمابیل (1996) استفاده شد. برای تجریه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS به بررسی و آزمودن فرضیه-های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد رضایت شغلی با خلاقیت کارکنان با ضریب همبستگی 25/0 رابطه مستقیم و مثبتی دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که رضایت شغلی با مقدار ضریب مسیر83/0 و نسبت بحرانی(CR)69/3 بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد.
واژه های کلیدی: رضایت، خلاقیت، فدراسیون، ورزش¬های رزمی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.