×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 346

نویسندگان: آزاده نصرت پور1 ، محمدرضا مازندرانی2

عنوان مقاله: تاثیر مداخلات تغذیه ای و فعالیت فیزیکی بر کنترل وزن زنان خانه دار شهر گرگان

چکیده: هدف از این مطالعه تاثیر مداخلات تغذیه ای و فعالیت فیزیکی بر کنترل وزن زنان خانه دار بود. اﻓﺮاد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ گرگان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن رژﯾﻢ ﮐﻢ ﻣﯿﺰان وزن، ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ، ﮐﺎﻟﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻮاﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺗﻮده ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن، ﻧﺴﺒﺖ دورﮐﻤﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺳﻦ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Spss18 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. میانگین سن 2/14±07/41 سال و وزن افراد در اولین مراجعه 18/21±91 کیلوگرم بود که بعد از 6 ماه به 41/10±23/81 کیلوگرم کاهش یافت. میانگین توده بدنی هم در پایان ماه ششم کاهش یافت. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي تحقیق ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ اي و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺮر در ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ وزن اوﻟﯿﻪ دارد.
واژه های کلیدی: مداخلات تغذیه ای، فعالیت فیزیکی، کنترل وزن، زنان خانه دار
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.