×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 351

نویسندگان: سارا اسدی

عنوان مقاله: اثر ریکاوری فعال داخل و خارج آب بر پروتئین شوک گرمایی بدنبال وهله های مکرر شنای 50 متر بیشینه با و بدون مکمل کراتین در زنان فعال شناگر

چکیده: هدف از این پژوهش مطالعه اثر بازیافت فعال داخل و خارج آب و مکمل کراتین بر تغییرات پروتئین شوک گرمایی در زنان شناگر فعال بود. 16 نفر از زنان شناگر(8±28 سال) در این مطالعه شرکت کردند. با توجه به میزان VO2max به دو گروه برابر بازیافت داخل آب و خارج آب تقسیم شدند. در هر پروتکل یک دوره(ست) 6 تکرار شنای سرعتی 50 متر ؛ با فاصله 120 ثانیه ای بود که با شرایط مشابه در قبل و بعد از دوره مکمل گیری کراتین (4 وعده 5 گرمی در روز و به مدت 6 روز) اجرا شد. 5 میلی لیتر خون در قبل از اجرای اولین تکرار و همچنین در سومین دقیقه پس از آخرین وهله از هر دوره شنای 50 متری جمع آوری شد. نتایج آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر این پژوهش نشان داد اجرای وهله های شنای سرعتی باعث افزایش پروتئین شوک گرمایی شد. همچنین منجر به ایجاد شرایط استرسی بر بدن می شود. به علاوه مکمل گیری کوتاه مدت کراتین و همچنین نوع بازیافت در داخل و خارج آب تاثیر قابل توجهی در تنظیم کاهشی هموستاز استرسی بدن ندارد. علیرغم موارد مذکور، مشخص شد که اثر تعاملی هر دو عامل (کراتین و ریکاوری) بگونه ای بود که در مجموع ریکاوری فعال داخل آب اثرات مطلوب تری را بر هموستاز بدن داشته است.
واژه های کلیدی: کراتین، برگشت به حالت اولیه، شنای 50 متر بیشینه،پروتئین شوک گرمایی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.