نویسندگان: الهام خوش رفتار- عزت دولتخواه

عنوان مقاله: بررسي موانع اخلاق حرفه اي پرستاران در نحوه ارائه خدمات پرستاري در بيمارستان شهيد كامياب در سال 1394

چکیده: مقدمه: رعايت معيارهاي اخلاق حرفه اي جزء ماهيت ذاتي حرفه پرستاري است.پرستار با رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در ارتباط خود با مددجو و سايرهمکاران،در يک چارچوب علمي و تخصصي عمل نموده و اصول صحيح ارتباط را در عملکردهاي باليني خود مد نظر قرار مي دهد .
روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي با مشاركت 110 پرستار شاغل در بيمارستان شهيد كامياب مشهد به صورت تصادفي از بين بخش ها انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه به بررسي موانع اخلاق حرفه اي پرستاران در نحوه ارائه خدمات پرستاري در پنج بعد جامعه ،تعهد حرفه اي ، ارائه خدمات تيم درماني و آموزش پژوهشي مي پردازد.
يافته ها : در اين مطالعه ميانگين سني. 28/7±91/34با سابقه كاري01/8±09/11 بود كه ناعدالانه بودن نظام تنبيه و تشويق پرسنل،نحوه برخورد مسئول بخش با پرستار،ناكافي بودن دستمزد حقوقي نسبت به ارائه خدمات و نحوه تقسيم كار در بخش بيشترين درصد را به خود اختصاص داده اند.
نتيجه گيري :اين پژوهش نشان د اد كه سياست هاي غلط واحد درماني، تعارضات بين گروه هاي درماني ،كمبود نيروي پرستاري،برخورد نادرست و غير منطقي مديران با پرسنل ،حجم زياد كار مي تواند تاثير زيادي در عملکرد حرفه اي پرستاران داشته باشد كه منجر به كاهش انگيزه كاري و تاثير مستقيم بر اخلاق حرفه اي دارد . پيشنهاد ميشود كه با اصلاح نظام تنبيه و تشويق و توزيع عادلانه پرستاران با توجه به شرايط بخش و تغيير نگرش مديريتي در نحوه برخورد كه در نتيجه منجر به افزايش سطح رضايتمندي پرستاران مي شود
واژه های کلیدی: پرستاري، اخلاق حرفه اي ،مراقبت باليني،موانع
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.