نویسندگان: فاطمه حسن زاده - زهرا سبزی - حمید حجتی - الهام احسانیان

عنوان مقاله: رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان در سال 1395

چکیده: مقدمه: در هزاره ی سوم اینترنت نقش مهم و روزافزونی در زندگی نوجونان ایفا می کند. جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان به جای تعامل با همسالان و والدین کامپیوتر را برگزینند. این همنشینی با کامپیوتر به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از فرد می گیرد و می تواند منجر به انزوا و افسردگی شود لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان در سال 1395 طراحی شده است.
روش¬ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی_همبستگی است. نمونه های پژوهش شامل 384 نفر از دانش آموزان متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیل در مدارس استان گلستان در سال 1395 بودند. دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اعتیاد اینترنت یانگ و مقياس احساس تنهايي UCLA استفاده شد. داده¬های آماری در محیط (21SPSS=ver.) با استفاده از آمار توصیفی و استنباطي در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد.
یافته¬ها: نتایج نشان داد که 3/77% عدم اعتیاد به اینترنت، 1/21%در معرض اعتیاد به اینترنت و 6/1% اعتیاد به اینترنت دارند. 1/20% نمره بیشتر از میانگین ابزار احساس تنهایی داشتند. آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معنی‌داری را بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نشان داد (01/0>P ). به طوریکه با افزایش اعتیاد به اینترنت میزان احساس تنهایی بیشتر می‌شود.
نتیجه¬: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، پیشنهاد می‌شود که پدر و مادر و افراد متخصص در زمینه های آموزش و بهداشتی، نظارت بر رفتارهای نوجوانان جهت پیشگیری از بروز اعتیاد به اینترنت داشته باشند
واژه های کلیدی: اعتیاد به اینترنت، نوجوان، احساس تنهایی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.