×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 307

نویسندگان: نرگس رحمانی- کلثوم اکبر نتاج-آزاده کیاپور-حسین علیپور

عنوان مقاله: بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان اضطراب دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی بیمارستان یحیی نژاد بابل

چکیده: هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان اضطراب دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی بیمارستان یحیی نژاد بابل 94-1393 انجام گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك پژوهش نیمه تجربی می باشد. ابزار های این پژوهش شامل پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب آشکار آشیل برگر می باشد. نمونه های پژوهش 36 نفر از دانشجویان ترم 5 پرستاری دانشگاه آزاد بابل بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمون به مدت 6 جلسه در جلسات گروه درمانی شرکت نمودند. داده ها از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: طبق نتایج آزمون آنالیز کوواریانس دو گروه بعد از مداخله به طور معنی داری از نظر سطح اضطراب متفاوت هستند.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از اثربخشی گروه درمانی در کاهش اضطراب دانشجویان در بخش روانپزشکی بود.
واژه های کلیدی: گروه درمانی،اضطراب،دانشجویان پرستاری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.