×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 360

نویسندگان: علی اصغراصغری*علی رضا مزیدی**

عنوان مقاله: اهمیت ایثار و شهادت در فرهنگ عمومی با تاکید بر شعار های انقلاب اسلامی

چکیده: انقلاب اسلامي داراي شعارهاي زيادي است كه در آن¬ها ايدئولوژي انقلابي و ارزش¬ها و اهداف انقلاب مطرح و منعكس گرديده است. يكي از موضوعات مهمي كه درفرهنگ عمومی واسلامی درقالب شعارهاي انقلاب اسلامي ديده مي¬شود ارزش¬هاي مربوط به ايثار و شهادت است، كه در قالب مفاهيم مختلفي مطرح شده است. هدف اين مقاله بررسي شعارهاي انقلاب اسلامي و استخراج و تجزيه و تحليل اين¬گونه شعارهاست، تا روشن شود اين ارزش¬ها و ارزش¬هاي مربوط به آن¬ها چه جايگاهي درفرهنگ عمومی ،اسلامی ،شعارها و نهايتاً در ايدئولوژي انقلاب اسلامي دارند. اين پژوهش، كه با روش تحليل محتوا انجام شده است، نشان داد كه در ميان 3575 شعار انقلاب اسلامي 250 شعار حاوي مضمون¬هاي ايثار و شهادت وجود دارد، كه خود حاوي حدود 760 مضمون مربوط به ايثار و شهادت و ارزش¬هاي مربوط به آن¬ها مي¬باشند. تجزيه و تحليل اين مضمون¬ها نشان داد كه حدود 21 درصد آن¬ها مربوط به ارزش¬هاي غايي، و حدود 23 درصد آن¬ها مربوط به ارزش¬هاي ابزاري ايثار و شهادت هستند. بقيه مضمون¬ها نيز در زمينه اعلام آمادگي براي جانبازي و شهادت در راه امام خميني، خاستگاه اجتماعي شهيدان، اعلام آمادگي و دعوت به ايثار و شهادت، و ارتباط دادن انقلاب و شخصيت¬هاي آن و فداكاري و جانبازي انقلابيون به قيام امام حسين (ع) و ساير موضوعات مي¬باشد.
واژه های کلیدی: مؤلفه¬ها، شعارهاي انقلاب اسلامي، فرهنگ عمومی، ايثار و شهادت.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.