×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 400

نویسندگان: جعفر کریمی

عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیرگذاری مطالعه وصیت نامه شهدای دانشجو در آسایش روانی دانشجویان و حفظ ارزشهای اصیل فرهنگ ایثار و شهادت

چکیده: وصیت نامه شهدا به خصوص شهدای دانشجو از منابع مهم دستورات دینی و یک منشور انسانساز است و سرشار از مضمون هایی است که نقش اساسی در معنویت، رشد عرفانی و سلامت روانی انسان دارد. پژوهش حاضر نیز بر اساس روشی تحلیلی-همبستگی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مطالعه وصیت نامه و سلامت روانی، به بررسی رابطه بین سلامت روانی و مطالعه وصیت نامه شهدای دانشجو در بین دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان پرداخته است. حجم نمونه شامل 260نفر از دانشجویان بر اساس فرمول کوکران می باشند. در پرسشنامه سلامت روان از فرم 28 ماده ای پرسشنامه GHQ که مشتمل بر چهار مقیاس فرعی(علائم جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) هر یک به تعداد 7 سوال و بخش مطالعه وصیت نامه با پرسشنامه 22 سوالي استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بودند که به طور کلی بین سلامت روان و مطالعه وصیت نامه شهدای دانشجو در بین دانشجویان رابطه وجود دارد. در بین زیر مجموعه های سلامت روان نیز همگی با مطالعه وصیت نامه شهدای دانشجو ارتباط داشتند به طوریکه علائم افسردگی دارای بالاترین معناداری و کنش اجتماعی دارای معناداری کمتری بود. یعنی اینکه افزایش توجه به معنویات زمینه ساز سلامت روانی و کاهش افسردگی، کنش وخیم اجتماعی، اضطراب و علائم جسمانی بد می گردد. در این میان توجه به وصیت نامه شهدا که مشتمل بر مطالب بسیار عالی و ارتباط با معبود می باشد، تاثیر بسیار شگرفی در سلامت روانی و سلامت جامعه اسلامی دارد.
واژه های کلیدی: مطالعه، وصیت نامه شهدا، روان، سلامت، دانشجویان، دانشگاه آزاد گرگان.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.