×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 404

نویسندگان: محسن عین علی، جعفر خاندوزی، شعبان عین علی

عنوان مقاله: موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده: فرهنگ ايثار و شهادت، به عنوان يك فرهنگ متعالي در زمره ي عالي ترين مفاهيم الهي و نتيجه والاترين ارزش هايي مي باشند كه يك انسان متعهد مي تواند به آن مقام دست يابد. اين مفاهيم اثر گذار و حركت آفرين قادرند تا فضاي يك جامعه را بصورت گسترده تحت تأثير قرار دهند و والاترين بركات را براي آن به همراه داشته باشند. اما شناساندن، ترویج و تقویت ارزشهای فرهنگ ایثار و شهادت برای جامعه و بخصوص نسل های کنونی یکی از مهمترین و اساس ترین وظیفه مسئولین، رسانه های جمعی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است که مهم ترین موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان شناسایی شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد که نمونه ای به تعداد 335 نفر با شيوه نمونه¬گيري خوشه اي انتخاب شده اند. اعضای نمونه آماری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای در باب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تکمیل نمودند. پس از استخراج داده ها، اطلاعات اعضای نمونه در قالب جدول توزیع فراوانی و درصد بیان گردید و سپس به منظور پاسخگویی به سوال پزوهش از آزمون آماری ناپارامتری فریدمن استفاده شد. نتایج بدست آمده نشانگر این بود که از منظر دانشجویان بین میانگین رتبه موانع و همینطور راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تفاوت معنی داری مشاهده می شود.
واژه های کلیدی: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.