×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 302

نویسندگان: آزاده نعیمی

عنوان مقاله: طراحی سوئیچ اسپینی و وارون اسپینی در دو حلقه کوانتومی در حضور برهم کنش اسپین مدار راشبا

چکیده: در این مقاله به بررسی خواص ترابری وابسته به اسپین الکترونهای عبوری از دو حلقه کوانتومی در حضور بر هم کنش اسپین- مدار راشبا و شار مغناطیسی به روش موجبر می¬پردازیم. نتایج نشان می¬دهند که به ازای یک مقدار مناسب از شدت راشبا و انرژی الکترون ورودی می¬توان دو حلقه کوانتومی در حضور بر هم کنش اسپین مدار راشبا را به عنوان یک قطعه وارونگر کامل اسپینی پیشنهاد داد. همچنین دو حلقه کوانتومی می¬تواند به عنوان یک سوئیچ اسپینی عمل کند. علاوه بر این می¬توان قطبش اسپینی الکترونهای عبوری را بوسیله شار مغناطیسی از 1- تا 1+ کنترل کرد. حضور بر هم کنش اسپین مدار راشبا در مقالات متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است [4،5]. شبکه ¬ای از حلقه¬های کوانتومی در حضور برهم کنش اسپین مدار راشبا توسط فولدی و همکاران بررسی شد و نشان دادند که با کنترل شدت برهم کنش اسپین مدار راشبا می¬توان جریان ورودی را به رابط خروجی مورد نظر هدایت کرد[6]. اخیرا اسلامی و همکاران نشان دادند در یک حلقه کوانتومی در حضور دو ناخالصی مغناطیسی اگر ناخالصی های مغناطیسی در حالت اسپینی سه تایی قرار بگیرند در این صورت می¬توان حلقه کوانتومی را به صورت وارونگر اسپینی در نظر گرفت
واژه های کلیدی: اسپین
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.