×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 307

نویسندگان: رسول راعي

عنوان مقاله: بررسي توليد طيف ابرپيوستار در فيبر هاي فوتونيك كريستال

چکیده: ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻓﻮتونیک کریستال ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي از ﻣﻮﺟﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﺧﯿﺮاً، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺴﻮر، ﻃﺮاﺣﯽ ادوات ﺗﻤﺎم ﻧﻮري ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري و ادوات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ در ﺑﺎزه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ اﺑﺮﭘﯿﻮﺳﺘﺎر اﺳﺖ. ﻃﯿﻒ اﺑﺮﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻫﻤﺪوس ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ فمتوثانیه ای ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ از ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻠﻮر ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن آﺛﺎرغیرخطی در آن تولید خواهد شد. در این مقاله ابتدا مدلسازی انتشار نور غیرخطی درون یک موجبر ارائه می شود. سپس اثرات خطی و غیرخطی ناشی از انتشار در فیبر نوری و سهم هرکدام از آنها در تولید طیف ابرپیوستار با ارائه شبیه سازی تشریح می گردد. در انتها میزان پایداری طیف تولید شده به ازای بازه زمانی پالس ورودی بصورت جداگانه بررسی می گردد.
واژه های کلیدی: طیف ابرپیوستار- فیبر فوتونیک کریستال- اثرات غیرخطی- پایداری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.