نویسندگان: میثم کشیری، ناصر مصلحی میلانی

عنوان مقاله: مدل سازی مشخصه های عملکرد لیزرهای نقطه کوآنتومی خودسامانی InAs/InP

چکیده: در این مقاله. با در نظر گرفتن پهن شدگی همگن بهره اپتیکی و دینامیک واهلش حامل به درون نقاط، معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتمی را حل کرده. نشان می دهیم که افزایش پهن شدگی همگن بهره نوری تا جاییکه پهن شدگی همگن وناهمگن با یکدیگر برابر شوند منجر به بهبود مشخصه های دینامیکی نور-گسیل می شود همچنین افزایش طول عمر واهلش حامل ها به درون نقاط موجب کاهش پیک طیف نور-گسیل و توان خروجی می شود.روش مورد استفاده روش رانگ-کوتا مرتبه چهار می باشددر این مقاله. با در نظر گرفتن پهن شدگی همگن بهره اپتیکی و دینامیک واهلش حامل به درون نقاط، معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتمی را حل کرده. نشان می دهیم که افزایش پهن شدگی همگن بهره نوری تا جاییکه پهن شدگی همگن وناهمگن با یکدیگر برابر شوند منجر به بهبود مشخصه های دینامیکی نور-گسیل می شود همچنین افزایش طول عمر واهلش حامل ها به درون نقاط موجب کاهش پیک طیف نور-گسیل و توان خروجی می شود.روش مورد استفاده روش رانگ-کوتا مرتبه چهار می باشد
واژه های کلیدی: لیزر نقطه کوانتمی- پهن شدگی همگن- پهن شدگی نا همگن- ليزرهاي نيمه‌رسانا
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.