نویسندگان: فهیمه خراسانی

عنوان مقاله: بر هم کنش امواج سالیتونی در فیبر نوری با پاشندگی مدیریت شده

چکیده: با حل معادله غیر خطی شرودینگر به روش تقسیم گام فوریه اثر اعمال پاشندگی مدیریت شده را بر برهم کنش پالس¬های سالیتونی بررسی کرده و نشان می-دهیم که نقشه های پاشندگی مختلف باعث اختلال های متفاوتی در بر هم کنش سالیتونی می شوند و تفاضل کمتر در نقشه ی پاشندگی به بهبود بر هم کنش می انجامد.
کلمات کلیدی: پالس سالیتونی، فیبر نوری، پاشندگی مدیریت شده، معادله غیر شرودینگر.
بر هم کنش بین دو سالیتون وارد شده به یک فیبر از نقطه نظر ذره ای مهم است[1و2] و رفتار ذره گونه سالیتون ها را نشان می دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی انتشار سالیتونی پارامتر پاشندگی، β_2 است که عددی منفی است. با اعمال نقشه¬ی پاشندگی، یعنی با استفاده از فیبرهای با پاشندگی متفاوت، در طول فیبر نوری طوریکه میانگین پاشندگی در نقشه¬ی اعمالی منفی باشد پایداری سالیتون نوری بررسی می¬شود[3]. در این مقاله به بررسی تأثیر نقشه پاشندگی بر بر هم کنش سالیتونی پرداخته و نشان داده می¬شود که انتخاب فیبر های با تفاضل مطلق پاشندگی کمتر بر هم کنش سالیتونی را بهبود می بخشد.
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.