×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 336

نویسندگان: میثم کشیری - حسن ملک

عنوان مقاله: تحلیل عددی تقویت کننده نوری مبتنی بر تشدید گر حلقوی میکرو تار

چکیده: دراین تحقیق برای اولین بار مدلسازی عددی و تحلیل روابط کوپل شده مدی برای تقویت کننده نوری مبتنی بر تشدیگر حلقوی میکروتار ، بادر نظر گرفتن تاثیر عناصر خاکی کمیاب بعنوان آلاینده های فیبری ارائه می شود که می توان بابکارگیری طول بسیار کمی از چنین میکرو فیبرهایی ، در مقایسه یا دیگر انواع رایج تقویت کنند های فیبری ، به بهره بالایی دست یافت در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺎرﻫﺎي ﻧﻮري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭼﻮنﺑﺴﻴﺎري ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان ﻧﻮري ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺎر ﻧﻮري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﺎر، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ درون آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﻮﺷﻮﻧﺪه در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺸﺪدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎر ﻧﻮري ﭼﻮن ﺣﺴﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ادوات را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫد
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.