×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 345

نویسندگان: میثم کشیری-مریم بنی کریمی-فهیمه خراسانی

عنوان مقاله: کنترل پهنای پالس سالیتونی درفیبرنوری باپاشندگی مدیریت شده

چکیده: باحل معادله غیر خطی شرودینگر به روش تقسیم گام فوریه اثر اعمال پاشندگی مدیریت شده را بر انتشار پالس های سالیتونی بررسی کرده و نشان می دهیم که می توان با افزایش توان پالس تزریقی متناسب با تفاضل مطلق نقشه ی پاشندگی پهنای پالس را در طول انتشار در فیبر پاشندگی مدیریت شده کنترل کنیم
با حل معادله غیر خطی شرودینگر به روش تقسیم گام فوریه اثر اعمال پاشندگی مدیریت شده را بر انتشار پالس های سالیتونی بررسی کرده و نشان می دهیم که می توان با افزایش توان پالس تزریقی متناسب با تفاضل مطلق نقشه ی پاشندگی پهنای پالس را در طول انتشار در فیبر پاشندگی مدیریت شده کنترل کنیم
واژه های کلیدی: پالس سالیتونی-فیبرنوری پاشندگی مدیریت شده-معادله شرودینگر
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.