×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 326

نویسندگان: سعید سلطانپور،عطااله معینی

عنوان مقاله: مدل سازی کامپیوتری پروفایل جذب اپتیکی در سلول خورشیدی

چکیده: در این مقاله ، شبیه سازی اپتیکی دو نوع سلول خورشیدی آلی متشکل از پلیمرهای poly(3-hexylthiophene)(P3HT) و poly(N-vinylcarbazole)(PVK) مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شبیه سازی سیستم ،فرآیندهای اپتیکی شامل بازتاب و انعکاس میدان های الکتریکی در داخل لایه ها درنظر گرفته شد. برای تعیین مقدار جذب در لایه فعال سلول ، از فرمول بندی ماتریسی برای انتشار نور در سیستم های لایه نازک استفاده شد.مقدار جذب در هرموقعیت از سلول برای طول موج های متفاوت تخمین زده شد و در نهایت جذب کل برای ناحیه طول موجی 300-800nm محاسبه شد.در این مقاله ، شبیه سازی اپتیکی دو نوع سلول خورشیدی آلی متشکل از پلیمرهای poly(3-hexylthiophene)(P3HT) و poly(N-vinylcarbazole)(PVK) مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شبیه سازی سیستم ،فرآیندهای اپتیکی شامل بازتاب و انعکاس میدان های الکتریکی در داخل لایه ها درنظر گرفته شد. برای تعیین مقدار جذب در لایه فعال سلول ، از فرمول بندی ماتریسی برای انتشار نور در سیستم های لایه نازک استفاده شد.مقدار جذب در هرموقعیت از سلول برای طول موج های متفاوت تخمین زده شد و در نهایت جذب کل برای ناحیه طول موجی 300-800nm محاسبه شد.
واژه های کلیدی: فرآیند اپتیکی-لایه فعال-مقدار جذب
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.