×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 386

نویسندگان: نوشین نجاری ، دکتر میرمحمد سید عباس زاده

عنوان مقاله: بررسي رابطه مولفه هاي فراشناختي وراهبردهاي مقابله اي با فرسودگي شغلي در بین كارمندان مخابرات شهرستان اروميه

چکیده: هدف از این تحقیق بررسي رابطه مولفه هاي فراشناختي و راهبردهاي مقابله اي با فرسودگي شغلي در كارمندان مخابرات اروميه می باشد. اين تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده ‌ها‌، يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگی است‌. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اعم از رسمی شرکت مخابرات شهرستان ارومیه در شش ماهه دوم سال 1394 می باشد که به تعداد 150 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که براین اساس حجم نمونه آماری 109 نفر می باشد. نمونه گیری از جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس (1981)، پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ (1996)، پرسشنامه فراشناخت (ولز و همکاران) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود، تنها مهار جسمانی، جلب حمایت اجتماعی و مهار هیجانی ارتباط معنی داری با شاخص فرسودگی شغلی دارد.در یک نتیجه گیری کلی می توان چنین بیان نمود که بین مولفه های فراشناختی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی شغلی در کارمندان مخابرات ارومیه رابطه معناداری وجود دارد(05/0p
واژه های کلیدی: مولفه های فراشناختی، راهبردهای مقابله ای، فرسودگی شغلی.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.